Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 22

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                                                       30. april. (             )
Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                          ...
April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                       ...
                                                                                       1. Mai.
Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
rakt un aisgahjushi talāk. Nekā wehl strahda. Saskaitijam
ka zeļu 68 pastus kuri braukushi us Dunalku pehz labibas.
Nogahjam  ar Ernestu pee Kluza parunat ko tas ir redsejis
un dsirdejis. Tad jau nekas wairak naw, wisi staw un gaida
kas she us preekshu norisinasees. Kluzis sawus laukus nemas
nesehj; Pruhshi esot wisu sehklu paņehmushi. Nogahju wehl atpakaļ
pee Sweeda; tas tahda stuhri ka tas ne ko dsird un reds.
she staigashana pawisam sahk apnikt. Gribetu kur eet meklet
darbu_ bet shim brisham Kursemē to atrast, naw nekahdas
isredses. Talāk tikt gandrihs wairs neeespehjams, jo Leepajas dsels,
zelsh no Pruhsheem pahrauts un Wentspils dselszeļu notikt
ir deesgan gruhti un ka dsird tas tagad esot aisņemts tikai
preeksh kara spehka weshanas. Ne ko darit, jashalw un janogaida,
kas she notiks; jo shim brisham esam bes waldibas_ ne
nu Pruhshu, ne Kreewu; tatshu zerams, ka weeneis tahs leetas
grosisees. Lai nu buhtu ka buhdams, kad tik nudinatos kartiba.


Transcription saved
                                                                                       30. april. (             )
Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                          ...
April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                       ...
                                                                                       1. Mai.
Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
rakt un aisgahjushi talāk. Nekā wehl strahda. Saskaitijam
ka zeļu 68 pastus kuri braukushi us Dunalku pehz labibas.
Nogahjam  ar Ernestu pee Kluza parunat ko tas ir redsejis
un dsirdejis. Tad jau nekas wairak naw, wisi staw un gaida
kas she us preekshu norisinasees. Kluzis sawus laukus nemas
nesehj; Pruhshi esot wisu sehklu paņehmushi. Nogahju wehl atpakaļ
pee Sweeda; tas tahda stuhri ka tas ne ko dsird un reds.
she staigashana pawisam sahk apnikt. Gribetu kur eet meklet
darbu_ bet shim brisham Kursemē to atrast, naw nekahdas
isredses. Talāk tikt gandrihs wairs neeespehjams, jo Leepajas dsels,
zelsh no Pruhsheem pahrauts un Wentspils dselszeļu notikt
ir deesgan gruhti un ka dsird tas tagad esot aisņemts tikai
preeksh kara spehka weshanas. Ne ko darit, jashalw un janogaida,
kas she notiks; jo shim brisham esam bes waldibas_ ne
nu Pruhshu, ne Kreewu; tatshu zerams, ka weeneis tahs leetas
grosisees. Lai nu buhtu ka buhdams, kad tik nudinatos kartiba.Transcription history
 • November 9, 2016 01:28:52 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         ...
                                                                                         1. Mai.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
  rakt un aisgahjushi talāk. Nekā wehl strahda. Saskaitijam
  ka zeļu 68 pastus kuri braukushi us Dunalku pehz labibas.
  Nogahjam  ar Ernestu pee Kluza parunat ko tas ir redsejis
  un dsirdejis. Tad jau nekas wairak naw, wisi staw un gaida
  kas she us preekshu norisinasees. Kluzis sawus laukus nemas
  nesehj; Pruhshi esot wisu sehklu paņehmushi. Nogahju wehl atpakaļ
  pee Sweeda; tas tahda stuhri ka tas ne ko dsird un reds.
  she staigashana pawisam sahk apnikt. Gribetu kur eet meklet
  darbu_ bet shim brisham Kursemē to atrast, naw nekahdas
  isredses. Talāk tikt gandrihs wairs neeespehjams, jo Leepajas dsels,
  zelsh no Pruhsheem pahrauts un Wentspils dselszeļu notikt
  ir deesgan gruhti un ka dsird tas tagad esot aisņemts tikai
  preeksh kara spehka weshanas. Ne ko darit, jashalw un janogaida,
  kas she notiks; jo shim brisham esam bes waldibas_ ne
  nu Pruhshu, ne Kreewu; tatshu zerams, ka weeneis tahs leetas
  grosisees. Lai nu buhtu ka buhdams, kad tik nudinatos kartiba. • November 9, 2016 01:28:45 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         ...
                                                                                         1. Mai.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
  rakt un aisgahjushi talāk. Nekā wehl strahda. Saskaitijam
  ka zeļu 68 pastus kuri braukushi us Dunalku pehz labibas.
  Nogahjam  ar Ernestu pee Kluza parunat ko tas ir redsejis
  un dsirdejis. Tad jau nekas wairak naw, wisi staw un gaida
  kas she us preekshu norisinasees. Kluzis sawus laukus nemas
  nesehj; Pruhshi esot wisu sehklu paņehmushi. Nogahju wehl atpakaļ
  pee Sweeda; tas tahda stuhri ka tas ne ko dsird un reds.
  she staigashana pawisam sahk apnikt. Gribetu kur eet meklet
  darbu_ bet shim brisham Kursemē to atrast, naw nekahdas
  isredses. Talāk tikt gandrihs wairs neeespehjams, jo Leepajas dsels,
  zelsh no Pruhsheem pahrauts un Wentspils dselszeļu notikt
  ir deesgan gruhti un ka dsird tas tagad esot aisņemts tikai
  preeksh kara spehka weshanas. Ne ko darit, jashalw un janogaida,
  kas she notiks; jo shim brisham esam bes waldibas_ ne
  nu Pruhshu, ne Kreewu; tatshu zerams, ka weeneis tahs leetas
  grosisees. Lai nu buhtu ka buhdams, kad tik nudinatos kartiba.


 • November 9, 2016 01:28:38 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         ...
                                                                                         1. Mai.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
  rakt un aisgahjushi talāk. Nekā wehl strahda. Saskaitijam
  ka zeļu 68 pastus kuri braukushi us Dunalku pehz labibas.
  Nogahjam  ar Ernestu pee Kluza parunat ko tas ir redsejis
  un dsirdejis. Tad jau nekas wairak naw, wisi staw un gaida
  kas she us preekshu norisinasees. Kluzis sawus laukus nemas
  nesehj; Pruhshi esot wisu sehklu paņehmushi. Nogahju wehl atpakaļ
  pee Sweeda; tas tahda stuhri ka tas ne ko dsird un reds.
  she staigashana pawisam sahk apnikt. Gribetu kur eet meklet
  darbu_ bet shim brisham Kursemē to atrast, naw nekahdas
  isredses. Talāk tikt gandrihs wairs neeespehjams, jo Leepajas dsels,
  zelsh no Pruhsheem pahrauts un Wentspils dselszeļu notikt
  ir deesgan gruhti un ka dsird tas tagad esot aisņemts tikai
  preeksh kara spehka weshanas. Ne ko darit, jashalw un janogaida,
  kas she notiks; jo shim brisham esam bes waldibas_ ne
  nu Pruhshu, ne Kreewu; tatshu zerams, ka weeneis tahs leetas
  grosisees. Lai nu buhtu ka buhdams, kad tik nudinatos kartiba


 • November 9, 2016 01:28:29 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         ...
                                                                                         1. Mai.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
  rakt un aisgahjushi talāk. Nekā wehl strahda. Saskaitijam
  ka zeļu 68 pastus kuri braukushi us Dunalku pehz labibas.
  Nogahjam  ar Ernestu pee Kluza parunat ko tas ir redsejis
  un dsirdejis. Tad jau nekas wairak naw, wisi staw un gaida
  kas she us preekshu norisinasees. Kluzis sawus laukus nemas
  nesehj; Pruhshi esot wisu sehklu paņehmushi. Nogahju wehl atpakaļ
  pee Sweeda; tas tahda stuhri ka tas ne ko dsird un reds.
  she staigashana pawisam sahk apnikt. Gribetu kur eet meklet
  darbu_ bet shim brisham Kursemē to atrast, naw nekahdas
  isredses. Talāk tikt gandrihs wairs neeespehjams, jo Leepajas dsels,
  zelsh no Pruhsheem pahrauts un Wentspils dselszeļu notikt
  ir deesgan gruhti un ka dsird tas tagad esot aisņemts tikai
  preeksh kara spehka weshanas. Ne ko darit, jashalw un janogaida,
  kas she notiks; jo shim brisham esam bes waldibas_ ne
  nu Pruhshu, ne Kreewu; tatshu zerams, ka weeneis tahs leetas
  grosisees. Lai nu buhtu ka buhdams, kad tik nudinatos kartiba.


 • November 9, 2016 01:16:41 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         ...
                                                                                         1. Mai.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
  rakt un aisgahjushi talāk. Nekā wehl strahda. Saskaitijam
  ka zeļu 68 pastus kuri braukushi us Dunalku pehz labibas.
  Nogahjam  ar Ernestu pee Kluza parunat ko tas ir redsejis
  un dsirdejis. Tad jau nekas wairak naw, wisi staw un gaida
  kas she us preekshu norisinasees. Kluzis sawus laukus nemas
  nesehj; Pruhshi esot wisu sehklu paņehmushi. Nogahju wehl atpakaļ
  pee Sweeda; tas tahda stuhri ka tas ne ko dsird un reds. • November 9, 2016 01:16:29 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         ...
                                                                                         1. Mai.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
  rakt un aisgahjushi talāk. Nekā wehl strahda. Saskaitijam
  ka zeļu 68 pastus kuri braukushi us Dunalku pehz labibas.
  Nogahjam  ar Ernestu pee Kluza parunat ko tas ir redsejis
  un dsirdejis. Tad jau nekas wairak naw, wisi staw un gaida
  kas she us preekshu norisinasees. Kluzis sawus laukus nemas
  nesehj; Pruhshi esot wisu sehklu paņehmushi. Nogahju wehl atpakaļ
  pee Sweeda; tas tahda stuhri ka tas ne ko dsird un reds.
 • November 8, 2016 21:52:27 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         ...
                                                                                         1. Mai.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
  rakt un aisgahjushi talāk


 • November 8, 2016 21:52:22 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         ...
                                                                                         1. Mai.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, redset waj Pruhshi naw pabeigushi
  rakt un aisgahjushi talāk.


 • November 8, 2016 21:49:30 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         
                                                                                         1. Mai


 • November 8, 2016 21:49:25 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         
                                                                                         1. Mai.


 • November 8, 2016 21:49:03 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         
                                                                                          


 • November 8, 2016 21:48:48 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus.
                                                                                         
   


 • November 8, 2016 21:48:37 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.
  Sweeda mahjas kahdas 3 werstis no leelzeļa; tee wehl naw neweenu
  Wahzeeti redsejushi, jo wiņa mahjās wehl neweens neesot rahdijees.
  Marisa grib lai es pee wineem stahwot ta kā par tulku,
  ja trahpas kahds eenahkot. To nakti paliku pee Sweeda.
                                                                                            ...
  April mehnesi nekahds leetus naw lijis; tā kā laukus kas
  jaw bij mahjā un nebij isbehdsis, wareja pamatigi apseht.
  Teem kas no mahjam lauki jaw paleek nesehti; deesgan behdigi!
  To tagad ar ne weens nesin, kas plaus. Shim brihsham
  wehl nekahda kārtiba naw. Mehs wisi zeram , ka tiksim warbūt
  atswabinati no Wahzeesheem, kuri tagad she Kursemes Leepajas
  apkārtnē usklidushi un taisa apzeetinajumus. • November 8, 2016 21:34:37 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet. • November 8, 2016 21:34:26 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                         30. april. (             )
  Tagad ir swehtdeenas katru deenu; jo no amatoshanas tagad jaw
  naw ko domat. Neweens wehl newar paredzet, kas she notiksees. Japahreet pastaigat wiņpus purwa. Tur jaw tapat wisi no kara un pruhsheem ween doma un runa. Wiss tas jaw apnizis, bet ko lai
  dara. Nogahju pee Tauriņa un Butshen. Tad gribeju shodeen noeet
  pee Sweeda, paklausit ka tam pa sheem Pruhshu laikeem eet.


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240601
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note