Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 12

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Ta tad nahzu pee Stipas apgehrbtees un tad pee Meira. Saimneeki wehl nepahrbrauca.- ettkal sasneeg un salst stipri. Sihoriht esot solis- 17 gr. Gaidam gan pawasari-bet nekā. Retā seema ir tik ilgi pastahwiga bijusi. Neatzeros.
7. merz.
Behrēs. ta ka naw wairs brandwihna, tad wis norit kārtīgi un klusu. Weco saimneeku pagalbajam kahrtigi un godogi. Matra Disih=Dreija bij per pa waditaju. Bēhru maltites jau bija lepnās ka peenakas. Alks ar naw stiprs tadehļ pee apreibuma nemas nenahk. Kaut kā pawada laiku- jaunee ar rotaļam, wezee ar kahrthu spehli.
8 merz (swehtdeena)
Wehl jau jādser behrēs. Tikai Matraneeki prei wakaru aisbrauz. Slikts laiks- putene. Mehs ziti wehl paleekam.
9. merz.
Atbrauz Bursihis un Tauriņa dehli un tad jaw wehl kahrtes jasaspehle. Ilgahja lihdz wakaram. Gahjam wisi reisē projām. Es pahrnahzu pee Stibas sawā istabā isgulet.
10. merz.
Pāhrgahju atkal pee Sihļa; wehl darbs: ehwelbeņķis wehl naw pabeigt. Pamasam atkal jaeesakh strahdat.
11-14 merz.
Nekur nebij jaeet, tikai   sihis tas wehl jastrahda.
15. merz (sw.)
Sihodeen ne kur ne eesihu Tikai nogahju lihdz Kluzam, un deena bij pawaditā.
16-18 merz
Tik pat darbs pie Sihļa ka pebeigts.
19. merz (Saļa zeturdeena)
Gribu parhreet pee Stibas un stahwet mahjās. Uzgahju pee Leima. Ka jau pa sweetdiehnu, tas zeena ar alu. Tadwehl eegahju pee Bruhna un tad tikai pahrnhzu pe Stibas. Biju dzehris pulkas alus un beigās biju apreibis. Nekas, usgahju isguletees.
20. merz (Liea peektd)
Sihoriht nebij laba galwa no wakarejas apreibsihanas. Lihds pusdeenu mozijos guledams. Pehz pusdeenas gāhju pee Tāhsihu Sweda. Tam brahlis pahrbraucis no Rigas apleihrt. Paliku per nakti.

Transcription saved
Ta tad nahzu pee Stipas apgehrbtees un tad pee Meira. Saimneeki wehl nepahrbrauca.- ettkal sasneeg un salst stipri. Sihoriht esot solis- 17 gr. Gaidam gan pawasari-bet nekā. Retā seema ir tik ilgi pastahwiga bijusi. Neatzeros.
7. merz.
Behrēs. ta ka naw wairs brandwihna, tad wis norit kārtīgi un klusu. Weco saimneeku pagalbajam kahrtigi un godogi. Matra Disih=Dreija bij per pa waditaju. Bēhru maltites jau bija lepnās ka peenakas. Alks ar naw stiprs tadehļ pee apreibuma nemas nenahk. Kaut kā pawada laiku- jaunee ar rotaļam, wezee ar kahrthu spehli.
8 merz (swehtdeena)
Wehl jau jādser behrēs. Tikai Matraneeki prei wakaru aisbrauz. Slikts laiks- putene. Mehs ziti wehl paleekam.
9. merz.
Atbrauz Bursihis un Tauriņa dehli un tad jaw wehl kahrtes jasaspehle. Ilgahja lihdz wakaram. Gahjam wisi reisē projām. Es pahrnahzu pee Stibas sawā istabā isgulet.
10. merz.
Pāhrgahju atkal pee Sihļa; wehl darbs: ehwelbeņķis wehl naw pabeigt. Pamasam atkal jaeesakh strahdat.
11-14 merz.
Nekur nebij jaeet, tikai   sihis tas wehl jastrahda.
15. merz (sw.)
Sihodeen ne kur ne eesihu Tikai nogahju lihdz Kluzam, un deena bij pawaditā.
16-18 merz
Tik pat darbs pie Sihļa ka pebeigts.
19. merz (Saļa zeturdeena)
Gribu parhreet pee Stibas un stahwet mahjās. Uzgahju pee Leima. Ka jau pa sweetdiehnu, tas zeena ar alu. Tadwehl eegahju pee Bruhna un tad tikai pahrnhzu pe Stibas. Biju dzehris pulkas alus un beigās biju apreibis. Nekas, usgahju isguletees.
20. merz (Liea peektd)
Sihoriht nebij laba galwa no wakarejas apreibsihanas. Lihds pusdeenu mozijos guledams. Pehz pusdeenas gāhju pee Tāhsihu Sweda. Tam brahlis pahrbraucis no Rigas apleihrt. Paliku per nakti.


Transcription history
 • November 8, 2016 18:07:25 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  Ta tad nahzu pee Stipas apgehrbtees un tad pee Meira. Saimneeki wehl nepahrbrauca.- ettkal sasneeg un salst stipri. Sihoriht esot solis- 17 gr. Gaidam gan pawasari-bet nekā. Retā seema ir tik ilgi pastahwiga bijusi. Neatzeros.
  7. merz.
  Behrēs. ta ka naw wairs brandwihna, tad wis norit kārtīgi un klusu. Weco saimneeku pagalbajam kahrtigi un godogi. Matra Disih=Dreija bij per pa waditaju. Bēhru maltites jau bija lepnās ka peenakas. Alks ar naw stiprs tadehļ pee apreibuma nemas nenahk. Kaut kā pawada laiku- jaunee ar rotaļam, wezee ar kahrthu spehli.
  8 merz (swehtdeena)
  Wehl jau jādser behrēs. Tikai Matraneeki prei wakaru aisbrauz. Slikts laiks- putene. Mehs ziti wehl paleekam.
  9. merz.
  Atbrauz Bursihis un Tauriņa dehli un tad jaw wehl kahrtes jasaspehle. Ilgahja lihdz wakaram. Gahjam wisi reisē projām. Es pahrnahzu pee Stibas sawā istabā isgulet.
  10. merz.
  Pāhrgahju atkal pee Sihļa; wehl darbs: ehwelbeņķis wehl naw pabeigt. Pamasam atkal jaeesakh strahdat.
  11-14 merz.
  Nekur nebij jaeet, tikai   sihis tas wehl jastrahda.
  15. merz (sw.)
  Sihodeen ne kur ne eesihu Tikai nogahju lihdz Kluzam, un deena bij pawaditā.
  16-18 merz
  Tik pat darbs pie Sihļa ka pebeigts.
  19. merz (Saļa zeturdeena)
  Gribu parhreet pee Stibas un stahwet mahjās. Uzgahju pee Leima. Ka jau pa sweetdiehnu, tas zeena ar alu. Tadwehl eegahju pee Bruhna un tad tikai pahrnhzu pe Stibas. Biju dzehris pulkas alus un beigās biju apreibis. Nekas, usgahju isguletees.
  20. merz (Liea peektd)
  Sihoriht nebij laba galwa no wakarejas apreibsihanas. Lihds pusdeenu mozijos guledams. Pehz pusdeenas gāhju pee Tāhsihu Sweda. Tam brahlis pahrbraucis no Rigas apleihrt. Paliku per nakti.


 • November 8, 2016 17:31:17 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  Ta tad nahzu pee Stipas apgehrbtees un tad pee Meira. Saimneeki wehl

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240591
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note