Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 11

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Sihļa saimnieeze ar sehnu palikusi Grobiņa un teem bij jabrauz pakaļ. Pahrbrauzam wakarā.
25. feb.
Sakhku taisit Sihlim ehwebeņķi. Ikruhwas no Grobiņas- pahrweda. Swainis bij pataisijis.
26 feb.
Nekas sewisikhs; tikai jastrhada. Nobrauzam ar Billi pee Kusihķa peehz planka.
27. feb.
Sihlis pahrbrauz no Leepajas un tuliht mums ar Billi jabrauz us Wehrgaleem pee sehbeiderenes. Miris Sihļa sihwaderis un ja eet behres, tadehļ wajadsigs kaut kāds jaks. Nobrauzam taismi pa paru uz Wehrgaleempee Nedola- ta meita ir tā sihneiderene. ettpakaļ brauzht netahpiju wairs- miglas dehļ us povu usbraukt; isbrauzam us jauno Bebi un tad uz leezeļa. Varbūt bij masleet lihkums, plkst.8 mahjā.
28. febr.
Sihodeen zauri braukdms Meiris peebrauza; esot tehws miris, waj neneksihkotbehres. Soliju no rihta noeet.
Februar mehnesi wehl zauri ir sneegs un pa nektim itin stipri pasalst. Weenu nakti bijis lihdz 13 gr. Tahds sneega zeļsih tikai mehnesis naw ildi bijis.
1. merz. (sw.)
Nogahju pee meira- tehws miris guļ zahrkā.Meirim jābrauz pee Būtsihaka behrēs. Jāhņa meitai puisihelis nao miris- tas japawada. Wed mani lihds. Izbrauzam. Ilgahja uz kapeem un es nahzu projam. Pee Sibas dabuju katalogu par sirmeem mateem israkstihju nedeļu deenās gragmatā un pahrhaju atkal pie Sihļa.
2-5merz.
Nekas sewisihks. Tiaki strahdaju. Taisu ehwelbeņķi. Sihļa nobrauza tresihdeen us Leepaju behrēs. Sihlim swahgeris esot miris. Mehs ar Lihzi diwi ween palikam mahjā.
6. merz.
Sihodeen ja eet pee Eeesalneeka pakas stahdit. Man sino wakar ja eet us behrem. Talzu vezais Meiris miris. Rihtu glabās. Lihze usgaja pakas stahdit, jagaida lihdz pahrnahks.


Transcription saved
Sihļa saimnieeze ar sehnu palikusi Grobiņa un teem bij jabrauz pakaļ. Pahrbrauzam wakarā.
25. feb.
Sakhku taisit Sihlim ehwebeņķi. Ikruhwas no Grobiņas- pahrweda. Swainis bij pataisijis.
26 feb.
Nekas sewisikhs; tikai jastrhada. Nobrauzam ar Billi pee Kusihķa peehz planka.
27. feb.
Sihlis pahrbrauz no Leepajas un tuliht mums ar Billi jabrauz us Wehrgaleem pee sehbeiderenes. Miris Sihļa sihwaderis un ja eet behres, tadehļ wajadsigs kaut kāds jaks. Nobrauzam taismi pa paru uz Wehrgaleempee Nedola- ta meita ir tā sihneiderene. ettpakaļ brauzht netahpiju wairs- miglas dehļ us povu usbraukt; isbrauzam us jauno Bebi un tad uz leezeļa. Varbūt bij masleet lihkums, plkst.8 mahjā.
28. febr.
Sihodeen zauri braukdms Meiris peebrauza; esot tehws miris, waj neneksihkotbehres. Soliju no rihta noeet.
Februar mehnesi wehl zauri ir sneegs un pa nektim itin stipri pasalst. Weenu nakti bijis lihdz 13 gr. Tahds sneega zeļsih tikai mehnesis naw ildi bijis.
1. merz. (sw.)
Nogahju pee meira- tehws miris guļ zahrkā.Meirim jābrauz pee Būtsihaka behrēs. Jāhņa meitai puisihelis nao miris- tas japawada. Wed mani lihds. Izbrauzam. Ilgahja uz kapeem un es nahzu projam. Pee Sibas dabuju katalogu par sirmeem mateem israkstihju nedeļu deenās gragmatā un pahrhaju atkal pie Sihļa.
2-5merz.
Nekas sewisihks. Tiaki strahdaju. Taisu ehwelbeņķi. Sihļa nobrauza tresihdeen us Leepaju behrēs. Sihlim swahgeris esot miris. Mehs ar Lihzi diwi ween palikam mahjā.
6. merz.
Sihodeen ja eet pee Eeesalneeka pakas stahdit. Man sino wakar ja eet us behrem. Talzu vezais Meiris miris. Rihtu glabās. Lihze usgaja pakas stahdit, jagaida lihdz pahrnahks.Transcription history
 • November 8, 2016 16:58:26 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  Sihļa saimnieeze ar sehnu palikusi Grobiņa un teem bij jabrauz pakaļ. Pahrbrauzam wakarā.
  25. feb.
  Sakhku taisit Sihlim ehwebeņķi. Ikruhwas no Grobiņas- pahrweda. Swainis bij pataisijis.
  26 feb.
  Nekas sewisikhs; tikai jastrhada. Nobrauzam ar Billi pee Kusihķa peehz planka.
  27. feb.
  Sihlis pahrbrauz no Leepajas un tuliht mums ar Billi jabrauz us Wehrgaleem pee sehbeiderenes. Miris Sihļa sihwaderis un ja eet behres, tadehļ wajadsigs kaut kāds jaks. Nobrauzam taismi pa paru uz Wehrgaleempee Nedola- ta meita ir tā sihneiderene. ettpakaļ brauzht netahpiju wairs- miglas dehļ us povu usbraukt; isbrauzam us jauno Bebi un tad uz leezeļa. Varbūt bij masleet lihkums, plkst.8 mahjā.
  28. febr.
  Sihodeen zauri braukdms Meiris peebrauza; esot tehws miris, waj neneksihkotbehres. Soliju no rihta noeet.
  Februar mehnesi wehl zauri ir sneegs un pa nektim itin stipri pasalst. Weenu nakti bijis lihdz 13 gr. Tahds sneega zeļsih tikai mehnesis naw ildi bijis.
  1. merz. (sw.)
  Nogahju pee meira- tehws miris guļ zahrkā.Meirim jābrauz pee Būtsihaka behrēs. Jāhņa meitai puisihelis nao miris- tas japawada. Wed mani lihds. Izbrauzam. Ilgahja uz kapeem un es nahzu projam. Pee Sibas dabuju katalogu par sirmeem mateem israkstihju nedeļu deenās gragmatā un pahrhaju atkal pie Sihļa.
  2-5merz.
  Nekas sewisihks. Tiaki strahdaju. Taisu ehwelbeņķi. Sihļa nobrauza tresihdeen us Leepaju behrēs. Sihlim swahgeris esot miris. Mehs ar Lihzi diwi ween palikam mahjā.
  6. merz.
  Sihodeen ja eet pee Eeesalneeka pakas stahdit. Man sino wakar ja eet us behrem. Talzu vezais Meiris miris. Rihtu glabās. Lihze usgaja pakas stahdit, jagaida lihdz pahrnahks.Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme


ID
21034 / 240590
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Latviešu

 • Eastern Front
Notes and questions

Login to leave a note