Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 10

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

6. februarī.
wezais grib lai ustaisu wiņamehwelbenķi. Esot reiz eeleenejis 5 rub. un par to parahdu lai atstrahdaju. Tā ka tagad par seemu ne katra darba naw- lai tad eet. Taisisihu ehwelnenķi. Uztaisiju 10 dienās.
10. februarī (swehtd.)
Sihodeen Latweesihu Beedrbai gada sapulze. Ta ka nedomajupar beiedri peedalitees- tad tur nensgahju. Es uz semem strahdaju ka tik tahlu Groniņā bugsihu par beedri. lai gan weenu gadu bija kad Grobiņā strādāju. Tad eesakhu ari dseedashanu mahzit; bet nekas neisnahza, jo pehdigi wairs nebij dseedātaju.
19. februar.
Pabeidzu ehwelbeņķi. Wehl jasalihme krehsli un tad beigas.
20. februārī.
Ir wiss padarots. Waru iseet pilsehta wajadzigo eepirkt. Rihtā buhsihot Kalna Kusihķis un tas mani aiswedīs pee Sihļa.
21. februarī.
Sihodeen ir semkopibas bankai wehlesihanas. Ja pahrwehlot weens direktors- etnusis. Ta ka K. Kusihķis ari ir beedrs, - tadbija gan eebrauhzis; bet kamanām. Leetas newat pahrwest. tikai mani pasiņa pahrweda. Leetas palika Grobiņā.
22. februarī. (sw.)
Pahrnahzu pee Stibas, jo 5 nedeļas neesmu bijis mahjā. Tadehļ deenas grahmata palikusi tahlu pakaļā. tas nu sihodeen jaispilda. Nogahju wehl pee Tauriņa un Būtsiha un wehl gribeju pee Meira neieet. eheiris bij atnahzis pee Būtsiha, ko tad nu wairs tur eesihu. Tadehļ parhrnahzu atpakaļ pee Stibas- eekurinu krahsni un rakstu. Nu atkal esmu panahzis beidsamo deenā.
23. februar.
Pahrgahju atkal Pee Sihļa, bet paprieksihu no gahju pee Tahsihu Sweeda. Ilgi tur nebiju bijis. Tahru stundu patrirunājoam par siho un to un tad gahju taisni pahr parwu uz Kluzi un tad darba weetu.
24. feb
Sihodeen Sihlis brauz uz Grobiņu teejas namā desihuret; tadehl brauksohu litoj wehl kaut ka wajaga nopirkt.Transcription saved
6. februarī.
wezais grib lai ustaisu wiņamehwelbenķi. Esot reiz eeleenejis 5 rub. un par to parahdu lai atstrahdaju. Tā ka tagad par seemu ne katra darba naw- lai tad eet. Taisisihu ehwelnenķi. Uztaisiju 10 dienās.
10. februarī (swehtd.)
Sihodeen Latweesihu Beedrbai gada sapulze. Ta ka nedomajupar beiedri peedalitees- tad tur nensgahju. Es uz semem strahdaju ka tik tahlu Groniņā bugsihu par beedri. lai gan weenu gadu bija kad Grobiņā strādāju. Tad eesakhu ari dseedashanu mahzit; bet nekas neisnahza, jo pehdigi wairs nebij dseedātaju.
19. februar.
Pabeidzu ehwelbeņķi. Wehl jasalihme krehsli un tad beigas.
20. februārī.
Ir wiss padarots. Waru iseet pilsehta wajadzigo eepirkt. Rihtā buhsihot Kalna Kusihķis un tas mani aiswedīs pee Sihļa.
21. februarī.
Sihodeen ir semkopibas bankai wehlesihanas. Ja pahrwehlot weens direktors- etnusis. Ta ka K. Kusihķis ari ir beedrs, - tadbija gan eebrauhzis; bet kamanām. Leetas newat pahrwest. tikai mani pasiņa pahrweda. Leetas palika Grobiņā.
22. februarī. (sw.)
Pahrnahzu pee Stibas, jo 5 nedeļas neesmu bijis mahjā. Tadehļ deenas grahmata palikusi tahlu pakaļā. tas nu sihodeen jaispilda. Nogahju wehl pee Tauriņa un Būtsiha un wehl gribeju pee Meira neieet. eheiris bij atnahzis pee Būtsiha, ko tad nu wairs tur eesihu. Tadehļ parhrnahzu atpakaļ pee Stibas- eekurinu krahsni un rakstu. Nu atkal esmu panahzis beidsamo deenā.
23. februar.
Pahrgahju atkal Pee Sihļa, bet paprieksihu no gahju pee Tahsihu Sweeda. Ilgi tur nebiju bijis. Tahru stundu patrirunājoam par siho un to un tad gahju taisni pahr parwu uz Kluzi un tad darba weetu.
24. feb
Sihodeen Sihlis brauz uz Grobiņu teejas namā desihuret; tadehl brauksohu litoj wehl kaut ka wajaga nopirkt.
Transcription history
 • November 8, 2016 16:32:45 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  6. februarī.
  wezais grib lai ustaisu wiņamehwelbenķi. Esot reiz eeleenejis 5 rub. un par to parahdu lai atstrahdaju. Tā ka tagad par seemu ne katra darba naw- lai tad eet. Taisisihu ehwelnenķi. Uztaisiju 10 dienās.
  10. februarī (swehtd.)
  Sihodeen Latweesihu Beedrbai gada sapulze. Ta ka nedomajupar beiedri peedalitees- tad tur nensgahju. Es uz semem strahdaju ka tik tahlu Groniņā bugsihu par beedri. lai gan weenu gadu bija kad Grobiņā strādāju. Tad eesakhu ari dseedashanu mahzit; bet nekas neisnahza, jo pehdigi wairs nebij dseedātaju.
  19. februar.
  Pabeidzu ehwelbeņķi. Wehl jasalihme krehsli un tad beigas.
  20. februārī.
  Ir wiss padarots. Waru iseet pilsehta wajadzigo eepirkt. Rihtā buhsihot Kalna Kusihķis un tas mani aiswedīs pee Sihļa.
  21. februarī.
  Sihodeen ir semkopibas bankai wehlesihanas. Ja pahrwehlot weens direktors- etnusis. Ta ka K. Kusihķis ari ir beedrs, - tadbija gan eebrauhzis; bet kamanām. Leetas newat pahrwest. tikai mani pasiņa pahrweda. Leetas palika Grobiņā.
  22. februarī. (sw.)
  Pahrnahzu pee Stibas, jo 5 nedeļas neesmu bijis mahjā. Tadehļ deenas grahmata palikusi tahlu pakaļā. tas nu sihodeen jaispilda. Nogahju wehl pee Tauriņa un Būtsiha un wehl gribeju pee Meira neieet. eheiris bij atnahzis pee Būtsiha, ko tad nu wairs tur eesihu. Tadehļ parhrnahzu atpakaļ pee Stibas- eekurinu krahsni un rakstu. Nu atkal esmu panahzis beidsamo deenā.
  23. februar.
  Pahrgahju atkal Pee Sihļa, bet paprieksihu no gahju pee Tahsihu Sweeda. Ilgi tur nebiju bijis. Tahru stundu patrirunājoam par siho un to un tad gahju taisni pahr parwu uz Kluzi un tad darba weetu.
  24. feb
  Sihodeen Sihlis brauz uz Grobiņu teejas namā desihuret; tadehl brauksohu litoj wehl kaut ka wajaga nopirkt.
Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240589
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note