Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 9

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

10. janwarī.
Lihdz pusdeenai strahdaju. tad pahrnazu mahja pee Stipas un eekurinu krahsni un esmu netrauzets siltā istabā. Zik tas man patikhami weenam buht, kaut ko padomat, palsit un parakstit, jo lighawas naw kur laiku pakavwet; tahdeļ to sihimbrihsiham sastopu domās un grahmatās.
11. janwarī (swehtdeena)
Nogahju lihdz tauriņam. Tauriņsih eesaukts kaŗā; tadehļ gribeju dabut zinat wiņa adresi. Tā kā pee Stibas man tagad augsih istaba, kur amatu newar stādat un dausitees un ta ka Tauriņam brihwa apaksuhistaba, kurpa seemu waretu apstahtees strādat, tad gribeju wiņam rakstit waj wiņsihto man newar isnomat. Bet viņi tagadeju adresi nezinaja un tā bija jāpaleek. Pahrgaju atkal pee Sihļa.
12-17 janwar.
Nekas eewerojams naw. Wisu nedeļi jaw kaut ko strahdaju. Sihlis brauz mezihā un wed siharus, jo sneega pa pilnam.
18. janwarī. (swehtd.)
Nekur neisgahju; jo siņa ka rihtā jabrauz uz Grobiņu strādata. Wezais Kusihkis no alus bodes pahrtaisot tehjnizu un wajagot dasihas durwis.  kalna Kuzihķis bija atbrazis un grib mnas leetas west pee sewim un tad no rihta uz Grobiņu. Es ne eelaisihos un par swehtdeenu nekahmesihos- lai atbrauz no rihta.
19. janwarī.
Pastsahku; - it agri klaht. japakojas un brauzam projam uz Grobiņu. Tiko bes kasihoka wareju iszeet, jo labi stipri salst. Sihodeen jaw neka ne  eesakzu; tikai sanesu dehles istabā.
20. janwarī.
Nu jaw naw wairs dzihwosihana ka senak; jo tad jaw tik ahtri nemas newareja eesaht strādāt. Tgad tas zitadi: galwa sidra un war tuliht strādāt. Wiss pirms japataisa trihs durwisun tad diwi masi lodsiņi pee leekama kambarī preeksihnamā glāhstiha seenajaeerikho. Durwis iratliekusihas- no degosiha nama, tas ir- no znota nama. Wiss sihis darbs bija gataws 16 deenās- 5. febr.
ļihe nu nobeidsas deenu gahjumu nu janwar mehnessi: Ka nedsams nekas sewisikhs- un eewerojams naw. 25. jan. bij jāhlē iszikojoms jeb pehz programss wakars ar dseesmam un miglu bildem. Es neasgahju, lai gan kahdas deenas atlaisihas,- bet jaest atkal.Transcription saved
10. janwarī.
Lihdz pusdeenai strahdaju. tad pahrnazu mahja pee Stipas un eekurinu krahsni un esmu netrauzets siltā istabā. Zik tas man patikhami weenam buht, kaut ko padomat, palsit un parakstit, jo lighawas naw kur laiku pakavwet; tahdeļ to sihimbrihsiham sastopu domās un grahmatās.
11. janwarī (swehtdeena)
Nogahju lihdz tauriņam. Tauriņsih eesaukts kaŗā; tadehļ gribeju dabut zinat wiņa adresi. Tā kā pee Stibas man tagad augsih istaba, kur amatu newar stādat un dausitees un ta ka Tauriņam brihwa apaksuhistaba, kurpa seemu waretu apstahtees strādat, tad gribeju wiņam rakstit waj wiņsihto man newar isnomat. Bet viņi tagadeju adresi nezinaja un tā bija jāpaleek. Pahrgaju atkal pee Sihļa.
12-17 janwar.
Nekas eewerojams naw. Wisu nedeļi jaw kaut ko strahdaju. Sihlis brauz mezihā un wed siharus, jo sneega pa pilnam.
18. janwarī. (swehtd.)
Nekur neisgahju; jo siņa ka rihtā jabrauz uz Grobiņu strādata. Wezais Kusihkis no alus bodes pahrtaisot tehjnizu un wajagot dasihas durwis.  kalna Kuzihķis bija atbrazis un grib mnas leetas west pee sewim un tad no rihta uz Grobiņu. Es ne eelaisihos un par swehtdeenu nekahmesihos- lai atbrauz no rihta.
19. janwarī.
Pastsahku; - it agri klaht. japakojas un brauzam projam uz Grobiņu. Tiko bes kasihoka wareju iszeet, jo labi stipri salst. Sihodeen jaw neka ne  eesakzu; tikai sanesu dehles istabā.
20. janwarī.
Nu jaw naw wairs dzihwosihana ka senak; jo tad jaw tik ahtri nemas newareja eesaht strādāt. Tgad tas zitadi: galwa sidra un war tuliht strādāt. Wiss pirms japataisa trihs durwisun tad diwi masi lodsiņi pee leekama kambarī preeksihnamā glāhstiha seenajaeerikho. Durwis iratliekusihas- no degosiha nama, tas ir- no znota nama. Wiss sihis darbs bija gataws 16 deenās- 5. febr.
ļihe nu nobeidsas deenu gahjumu nu janwar mehnessi: Ka nedsams nekas sewisikhs- un eewerojams naw. 25. jan. bij jāhlē iszikojoms jeb pehz programss wakars ar dseesmam un miglu bildem. Es neasgahju, lai gan kahdas deenas atlaisihas,- bet jaest atkal.
Transcription history
 • November 8, 2016 14:45:20 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  10. janwarī.
  Lihdz pusdeenai strahdaju. tad pahrnazu mahja pee Stipas un eekurinu krahsni un esmu netrauzets siltā istabā. Zik tas man patikhami weenam buht, kaut ko padomat, palsit un parakstit, jo lighawas naw kur laiku pakavwet; tahdeļ to sihimbrihsiham sastopu domās un grahmatās.
  11. janwarī (swehtdeena)
  Nogahju lihdz tauriņam. Tauriņsih eesaukts kaŗā; tadehļ gribeju dabut zinat wiņa adresi. Tā kā pee Stibas man tagad augsih istaba, kur amatu newar stādat un dausitees un ta ka Tauriņam brihwa apaksuhistaba, kurpa seemu waretu apstahtees strādat, tad gribeju wiņam rakstit waj wiņsihto man newar isnomat. Bet viņi tagadeju adresi nezinaja un tā bija jāpaleek. Pahrgaju atkal pee Sihļa.
  12-17 janwar.
  Nekas eewerojams naw. Wisu nedeļi jaw kaut ko strahdaju. Sihlis brauz mezihā un wed siharus, jo sneega pa pilnam.
  18. janwarī. (swehtd.)
  Nekur neisgahju; jo siņa ka rihtā jabrauz uz Grobiņu strādata. Wezais Kusihkis no alus bodes pahrtaisot tehjnizu un wajagot dasihas durwis.  kalna Kuzihķis bija atbrazis un grib mnas leetas west pee sewim un tad no rihta uz Grobiņu. Es ne eelaisihos un par swehtdeenu nekahmesihos- lai atbrauz no rihta.
  19. janwarī.
  Pastsahku; - it agri klaht. japakojas un brauzam projam uz Grobiņu. Tiko bes kasihoka wareju iszeet, jo labi stipri salst. Sihodeen jaw neka ne  eesakzu; tikai sanesu dehles istabā.
  20. janwarī.
  Nu jaw naw wairs dzihwosihana ka senak; jo tad jaw tik ahtri nemas newareja eesaht strādāt. Tgad tas zitadi: galwa sidra un war tuliht strādāt. Wiss pirms japataisa trihs durwisun tad diwi masi lodsiņi pee leekama kambarī preeksihnamā glāhstiha seenajaeerikho. Durwis iratliekusihas- no degosiha nama, tas ir- no znota nama. Wiss sihis darbs bija gataws 16 deenās- 5. febr.
  ļihe nu nobeidsas deenu gahjumu nu janwar mehnessi: Ka nedsams nekas sewisikhs- un eewerojams naw. 25. jan. bij jāhlē iszikojoms jeb pehz programss wakars ar dseesmam un miglu bildem. Es neasgahju, lai gan kahdas deenas atlaisihas,- bet jaest atkal.
Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240588
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note