ALEXANDROS KALAITZAKIS' SUBSCRIPTION, item 15

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

350                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                 20)2 Ιουνίου, 1916   

 φωτογραφία στην οποία εικονίζονται: 

Οι Άγγλοι πολεμισταί του Λούς εορτάζοντες  επινίκεια.    Πολλοί φέρουν πηλίκια , όπλα  και ταχύβολα λάφυρα.

 αριστερή στήλη 


 Η ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

                  ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ.

 ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΣΠΕΡΙΑΝ.»

   Ελάβομεν  παρά του κ. Μ. Κέπετζη, του διακεκριμένου

Καθηγητού του Διεθνούς  Δικαίου είς το Πανεπιστήμιον  της

Βέρνης, πρώην Εφέτου εν  Αιγύπτω, Μέλους της Εκτελεστικής

Επιτροπής του Συνεδρίου των Παρισίων κ.τ.λ. την εξής επιστολήν.

        Κύριε Διευθυντά  της  «Εσπερίας,»

     Νέον δείγμα της Ελληνο-Γερμανικής  προπαγάνδας  εν

 Ελβετία έδωσε τηλεγράφημα εκ Γενευής εις αθηναϊκήν

 κυβερνητικήν εφημερίδα εκθέτον τα της διαδηλώσεως εν τη

 ελληνική εκκλησία της Λωζάνης, την 27) 9 Απριλίου. Το

 ανακριβές  ίνα μη είπω και ψευδολόγον, του τηλεγραφήματος  τουτου

 - εν ω αναφέρεται δις το όνομα μου,- καταδεικνύεται εκ

  των εξής:

      (1)  Συνεργάτης της εφημερίδος «Ελβετός» και επομένως

ουδέν έχων συμφέρον εν τη παραμορφώσει της αληθείας,

παρευρεθείς αυτοπροσώπως εις την ελληνικήν  εκκλησίαν,

εδημοσίευσε την επαύριον  28) 10 Απριλίου, εις την εφημερίδα

του όσα είδε και ήκουσεν ως εξής:

      «Κατά το τέλος  της  δοξολογίας  της  εθνικής  εορτής,

μια επιβλητική πατριωτική διαδήλωσις  εγένετο δια των

ζωηρών και σταθερών ζησωκραυγών:  «Ζήτω το Έθνος και μόνον

το Έθνος!» αίτινες κατεκάλυπτον τας φωνάς: :Zήτω ο βασιλεύς.»

Η διαδήλωσις αυτή κατέστη βαθμηδόν θορυβώ δεστάτη

δια της προσθήκης των πολλάκις  επαναληφθεισών ρητών  αποδοκιμασιών

κατά των καταστροφέων του Έθνους και κατά των

«φαυλοκρατών»

        Μετά την διαδήλωσιν ταύτην ήτις διήρκησεν επί εν τέταρτον

 της ώρας, το ακόλουθον τηλεγράφημα εστάλη τω κ. Βενιζέλω:

  «Οι ανεξάρτητοι  Έλληνες  της Ελβετίας  απευθύνουσιν,

επί τη ευκαιρία της εθνικής  εορτής  τω εξοχότατω κυβερνήτη

κ. Βενιζέλω την έκφρασιν της σταθεράς  ελπίδος των να ιδούν

συντόμως την αγαπητήν πατρίδα των επανερχομένην  εις την

ευθέιαν οδόν των εθνικών αυτής πόθων, εγκαταλείπουσαν

την πολιτικήν της ατιμωτικής αυτοκτονίας και απολυτρουμένην

από τον ζυγόν των καταστροφέων της.»

      (2) Όχι μόνον δεν παρευρέθην καν εις την εκκλησίαν,

δι’ ον λόγον γνωρίζει άριστα  η επιτροπή  αυτής, όχι μόνον

εις ουδένα έδωσα οιονδήποτε  εντολήν, αλλ’οι γνωστοί μοι

αξιότιμοι Έλληνες πολίται,  όιτινες  με την μεγάλην πλειοψηφίαν

των παρεστώτων (ως διαβεβαιούσι) διεδήλωσαν  υπέρ του Έθνους


 δεξιά στήλη 

και κατά των Εθνοθαπτών, είναι άνδρες  ικανοί  να  στηλιτεύσουν

δημοσία μόνοι των τους εθνοκτόνους της Φαυλοκρατίας  χωρίς

να έχουν ανάγκην  να λάβουν  προς τούτο εντολήν τινα  παρ’ οιουδήτινος.

Τούτο απλώς  χάριν της ακριβείας , καθ’ όσον τας σκέψεις

μου κατά της εγκληματικής και ατιμωτικής διαγωγής της Ελληνικής

Κυβερνήσεως  εξεδήλωσα  επανειλλημένως  δημοσία, είτε

εις διαλέξεις είτε εις άρθρα μου ενυπόγραφα.

     Ό,τι  μόνον είναι αληθές  είναι  ότι ειδοποίησα εκ των

προτέρων την Επιτροπήν ότι ενώπιον της  εθνοκτόνου

διαιρέσεως- ην  επέτυχε παρ’ ημίν η γερμανική προπαγάνδα

όπως  υποδούλωση η εκμηδένιση ευχερέστερον  την  Ελλάδα-αφ’

ενός, και αφ’ ετέρου της αγρίας εξεγέρσεως  πάντων  των αγνών

Ελλήνων πατριωτών κατά των φαύλων η μωρών εθνοθαπτών,

θα ήτο φρονιμώτερον  ν΄αποφέυγουν το σκάνδαλον παρερχόμενοι

επιμελώς εν σιγή παν το δυνάμενον να το προκαλέση. Οι

εθελόδουλοι  όμως  και οι αυλοκόλακες  επεχίρησαν να εκμεταλευθούν

την ευκαιρίαν  της εθνικής  εορτής  προς  ατομικόν ευατών

όφελος και, συμπαρασύραντες και τίνας κηφήνας, εφαντάσθησαν

ότι θα ηδύναντο να προκαλέσουν  απόνει τους αντιφρονούντας.

Οι θελήσαντες δε κατόπιν να διαστρέψωσι τα πράγματα, εθεώρησαν

προχειρότερον, εν τη δουλοπρεπή φαντασία των, να πλάσουν

μύθον καθ’ον η ευθύνη του επεισοδίου αποδίδεται ακριβώς εις

τον θελήσαντα να το αποφύγη!

    (3) Αξιοσημείωτος τέλος η ημερομηνία του τηλεγραφήματος:

30)12 Aπριλίου ενώ η διαδήλωσις εγένετο την

27)9. Διατί αυτή η αργοπορία; Aπλούστατα διότι, μετά την

Αληθή αφήγησιν των γενομένων υπό των ελβετικών εφημερίδων,

επείσθη ο Ελβετός πρόξενος της Ελλάδος, εκ πασιγνώστων λόγων,

όπως κάμη μια αναληθή ανασκευήν των γ ε γ ο ν ο τ ώ ν (;)

ήτις εδημοσιεύθη ακριβώς την 30)12 εν τη «Εφημερίδι της

Λωζάννης». Σημειωτέον ότι, εις γενομένας αυτώ επικρίσεις,

έφερεν ως δικαιολογίαν την θ έ σ ι ν του ως και την ά γ ν ο ι α ν

της ελληνικής γλώσσης, ήτις τον ημπόδισε ν΄αντιληφθή ακριβώς

τα γενόμενα!  Αναλόγος αναληθής ανασκευή επεδόθη και εις την

σύνταξιν του «Βήματος της Λωζάννης», ήτις όμως, εξελέγξασα

αμέσως τηλεφωνικώς το ψευδολόγον αυτής ήρνηθη να την

δημοσιεύση.

     Εκ των ανωτέρω καταδείκνυεται άπαξ έτι, ότι η γερμανό

ελληνική, προπαγάνδα, ήτις με την σύμπραξιν των τυφλωτόντων

εθελοδούλων και αυλοκολάκων έργαζεται όπως εξαπατήση

την δημοσίαν γνώμην απαραλλάκτως όπως και η διδασκαλίσσα

της ,η γερμανική, καταφεύγει και εις τα αυτά μέσα: το

ψεύδος και την διαστροφήν των πραγμάτων.

                                 ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΠΕΤΖΗΣ.

Λωζάννη, 21 Μαϊου, 1916.

Transcription saved

350                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                 20)2 Ιουνίου, 1916   

 φωτογραφία στην οποία εικονίζονται: 

Οι Άγγλοι πολεμισταί του Λούς εορτάζοντες  επινίκεια.    Πολλοί φέρουν πηλίκια , όπλα  και ταχύβολα λάφυρα.

 αριστερή στήλη 


 Η ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

                  ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ.

 ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΣΠΕΡΙΑΝ.»

   Ελάβομεν  παρά του κ. Μ. Κέπετζη, του διακεκριμένου

Καθηγητού του Διεθνούς  Δικαίου είς το Πανεπιστήμιον  της

Βέρνης, πρώην Εφέτου εν  Αιγύπτω, Μέλους της Εκτελεστικής

Επιτροπής του Συνεδρίου των Παρισίων κ.τ.λ. την εξής επιστολήν.

        Κύριε Διευθυντά  της  «Εσπερίας,»

     Νέον δείγμα της Ελληνο-Γερμανικής  προπαγάνδας  εν

 Ελβετία έδωσε τηλεγράφημα εκ Γενευής εις αθηναϊκήν

 κυβερνητικήν εφημερίδα εκθέτον τα της διαδηλώσεως εν τη

 ελληνική εκκλησία της Λωζάνης, την 27) 9 Απριλίου. Το

 ανακριβές  ίνα μη είπω και ψευδολόγον, του τηλεγραφήματος  τουτου

 - εν ω αναφέρεται δις το όνομα μου,- καταδεικνύεται εκ

  των εξής:

      (1)  Συνεργάτης της εφημερίδος «Ελβετός» και επομένως

ουδέν έχων συμφέρον εν τη παραμορφώσει της αληθείας,

παρευρεθείς αυτοπροσώπως εις την ελληνικήν  εκκλησίαν,

εδημοσίευσε την επαύριον  28) 10 Απριλίου, εις την εφημερίδα

του όσα είδε και ήκουσεν ως εξής:

      «Κατά το τέλος  της  δοξολογίας  της  εθνικής  εορτής,

μια επιβλητική πατριωτική διαδήλωσις  εγένετο δια των

ζωηρών και σταθερών ζησωκραυγών:  «Ζήτω το Έθνος και μόνον

το Έθνος!» αίτινες κατεκάλυπτον τας φωνάς: :Zήτω ο βασιλεύς.»

Η διαδήλωσις αυτή κατέστη βαθμηδόν θορυβώ δεστάτη

δια της προσθήκης των πολλάκις  επαναληφθεισών ρητών  αποδοκιμασιών

κατά των καταστροφέων του Έθνους και κατά των

«φαυλοκρατών»

        Μετά την διαδήλωσιν ταύτην ήτις διήρκησεν επί εν τέταρτον

 της ώρας, το ακόλουθον τηλεγράφημα εστάλη τω κ. Βενιζέλω:

  «Οι ανεξάρτητοι  Έλληνες  της Ελβετίας  απευθύνουσιν,

επί τη ευκαιρία της εθνικής  εορτής  τω εξοχότατω κυβερνήτη

κ. Βενιζέλω την έκφρασιν της σταθεράς  ελπίδος των να ιδούν

συντόμως την αγαπητήν πατρίδα των επανερχομένην  εις την

ευθέιαν οδόν των εθνικών αυτής πόθων, εγκαταλείπουσαν

την πολιτικήν της ατιμωτικής αυτοκτονίας και απολυτρουμένην

από τον ζυγόν των καταστροφέων της.»

      (2) Όχι μόνον δεν παρευρέθην καν εις την εκκλησίαν,

δι’ ον λόγον γνωρίζει άριστα  η επιτροπή  αυτής, όχι μόνον

εις ουδένα έδωσα οιονδήποτε  εντολήν, αλλ’οι γνωστοί μοι

αξιότιμοι Έλληνες πολίται,  όιτινες  με την μεγάλην πλειοψηφίαν

των παρεστώτων (ως διαβεβαιούσι) διεδήλωσαν  υπέρ του Έθνους


 δεξιά στήλη 

και κατά των Εθνοθαπτών, είναι άνδρες  ικανοί  να  στηλιτεύσουν

δημοσία μόνοι των τους εθνοκτόνους της Φαυλοκρατίας  χωρίς

να έχουν ανάγκην  να λάβουν  προς τούτο εντολήν τινα  παρ’ οιουδήτινος.

Τούτο απλώς  χάριν της ακριβείας , καθ’ όσον τας σκέψεις

μου κατά της εγκληματικής και ατιμωτικής διαγωγής της Ελληνικής

Κυβερνήσεως  εξεδήλωσα  επανειλλημένως  δημοσία, είτε

εις διαλέξεις είτε εις άρθρα μου ενυπόγραφα.

     Ό,τι  μόνον είναι αληθές  είναι  ότι ειδοποίησα εκ των

προτέρων την Επιτροπήν ότι ενώπιον της  εθνοκτόνου

διαιρέσεως- ην  επέτυχε παρ’ ημίν η γερμανική προπαγάνδα

όπως  υποδούλωση η εκμηδένιση ευχερέστερον  την  Ελλάδα-αφ’

ενός, και αφ’ ετέρου της αγρίας εξεγέρσεως  πάντων  των αγνών

Ελλήνων πατριωτών κατά των φαύλων η μωρών εθνοθαπτών,

θα ήτο φρονιμώτερον  ν΄αποφέυγουν το σκάνδαλον παρερχόμενοι

επιμελώς εν σιγή παν το δυνάμενον να το προκαλέση. Οι

εθελόδουλοι  όμως  και οι αυλοκόλακες  επεχίρησαν να εκμεταλευθούν

την ευκαιρίαν  της εθνικής  εορτής  προς  ατομικόν ευατών

όφελος και, συμπαρασύραντες και τίνας κηφήνας, εφαντάσθησαν

ότι θα ηδύναντο να προκαλέσουν  απόνει τους αντιφρονούντας.

Οι θελήσαντες δε κατόπιν να διαστρέψωσι τα πράγματα, εθεώρησαν

προχειρότερον, εν τη δουλοπρεπή φαντασία των, να πλάσουν

μύθον καθ’ον η ευθύνη του επεισοδίου αποδίδεται ακριβώς εις

τον θελήσαντα να το αποφύγη!

    (3) Αξιοσημείωτος τέλος η ημερομηνία του τηλεγραφήματος:

30)12 Aπριλίου ενώ η διαδήλωσις εγένετο την

27)9. Διατί αυτή η αργοπορία; Aπλούστατα διότι, μετά την

Αληθή αφήγησιν των γενομένων υπό των ελβετικών εφημερίδων,

επείσθη ο Ελβετός πρόξενος της Ελλάδος, εκ πασιγνώστων λόγων,

όπως κάμη μια αναληθή ανασκευήν των γ ε γ ο ν ο τ ώ ν (;)

ήτις εδημοσιεύθη ακριβώς την 30)12 εν τη «Εφημερίδι της

Λωζάννης». Σημειωτέον ότι, εις γενομένας αυτώ επικρίσεις,

έφερεν ως δικαιολογίαν την θ έ σ ι ν του ως και την ά γ ν ο ι α ν

της ελληνικής γλώσσης, ήτις τον ημπόδισε ν΄αντιληφθή ακριβώς

τα γενόμενα!  Αναλόγος αναληθής ανασκευή επεδόθη και εις την

σύνταξιν του «Βήματος της Λωζάννης», ήτις όμως, εξελέγξασα

αμέσως τηλεφωνικώς το ψευδολόγον αυτής ήρνηθη να την

δημοσιεύση.

     Εκ των ανωτέρω καταδείκνυεται άπαξ έτι, ότι η γερμανό

ελληνική, προπαγάνδα, ήτις με την σύμπραξιν των τυφλωτόντων

εθελοδούλων και αυλοκολάκων έργαζεται όπως εξαπατήση

την δημοσίαν γνώμην απαραλλάκτως όπως και η διδασκαλίσσα

της ,η γερμανική, καταφεύγει και εις τα αυτά μέσα: το

ψεύδος και την διαστροφήν των πραγμάτων.

                                 ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΠΕΤΖΗΣ.

Λωζάννη, 21 Μαϊου, 1916.


Transcription history
 • May 13, 2018 20:09:31 Νικόλαος Παππάς

  350                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                 20)2 Ιουνίου, 1916   

   φωτογραφία στην οποία εικονίζονται: 

  Οι Άγγλοι πολεμισταί του Λούς εορτάζοντες  επινίκεια.    Πολλοί φέρουν πηλίκια , όπλα  και ταχύβολα λάφυρα.

   αριστερή στήλη 


   Η ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

                    ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ.

   ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΣΠΕΡΙΑΝ.»

     Ελάβομεν  παρά του κ. Μ. Κέπετζη, του διακεκριμένου

  Καθηγητού του Διεθνούς  Δικαίου είς το Πανεπιστήμιον  της

  Βέρνης, πρώην Εφέτου εν  Αιγύπτω, Μέλους της Εκτελεστικής

  Επιτροπής του Συνεδρίου των Παρισίων κ.τ.λ. την εξής επιστολήν.

          Κύριε Διευθυντά  της  «Εσπερίας,»

       Νέον δείγμα της Ελληνο-Γερμανικής  προπαγάνδας  εν

   Ελβετία έδωσε τηλεγράφημα εκ Γενευής εις αθηναϊκήν

   κυβερνητικήν εφημερίδα εκθέτον τα της διαδηλώσεως εν τη

   ελληνική εκκλησία της Λωζάνης, την 27) 9 Απριλίου. Το

   ανακριβές  ίνα μη είπω και ψευδολόγον, του τηλεγραφήματος  τουτου

   - εν ω αναφέρεται δις το όνομα μου,- καταδεικνύεται εκ

    των εξής:

        (1)  Συνεργάτης της εφημερίδος «Ελβετός» και επομένως

  ουδέν έχων συμφέρον εν τη παραμορφώσει της αληθείας,

  παρευρεθείς αυτοπροσώπως εις την ελληνικήν  εκκλησίαν,

  εδημοσίευσε την επαύριον  28) 10 Απριλίου, εις την εφημερίδα

  του όσα είδε και ήκουσεν ως εξής:

        «Κατά το τέλος  της  δοξολογίας  της  εθνικής  εορτής,

  μια επιβλητική πατριωτική διαδήλωσις  εγένετο δια των

  ζωηρών και σταθερών ζησωκραυγών:  «Ζήτω το Έθνος και μόνον

  το Έθνος!» αίτινες κατεκάλυπτον τας φωνάς: :Zήτω ο βασιλεύς.»

  Η διαδήλωσις αυτή κατέστη βαθμηδόν θορυβώ δεστάτη

  δια της προσθήκης των πολλάκις  επαναληφθεισών ρητών  αποδοκιμασιών

  κατά των καταστροφέων του Έθνους και κατά των

  «φαυλοκρατών»

          Μετά την διαδήλωσιν ταύτην ήτις διήρκησεν επί εν τέταρτον

   της ώρας, το ακόλουθον τηλεγράφημα εστάλη τω κ. Βενιζέλω:

    «Οι ανεξάρτητοι  Έλληνες  της Ελβετίας  απευθύνουσιν,

  επί τη ευκαιρία της εθνικής  εορτής  τω εξοχότατω κυβερνήτη

  κ. Βενιζέλω την έκφρασιν της σταθεράς  ελπίδος των να ιδούν

  συντόμως την αγαπητήν πατρίδα των επανερχομένην  εις την

  ευθέιαν οδόν των εθνικών αυτής πόθων, εγκαταλείπουσαν

  την πολιτικήν της ατιμωτικής αυτοκτονίας και απολυτρουμένην

  από τον ζυγόν των καταστροφέων της.»

        (2) Όχι μόνον δεν παρευρέθην καν εις την εκκλησίαν,

  δι’ ον λόγον γνωρίζει άριστα  η επιτροπή  αυτής, όχι μόνον

  εις ουδένα έδωσα οιονδήποτε  εντολήν, αλλ’οι γνωστοί μοι

  αξιότιμοι Έλληνες πολίται,  όιτινες  με την μεγάλην πλειοψηφίαν

  των παρεστώτων (ως διαβεβαιούσι) διεδήλωσαν  υπέρ του Έθνους


   δεξιά στήλη 

  και κατά των Εθνοθαπτών, είναι άνδρες  ικανοί  να  στηλιτεύσουν

  δημοσία μόνοι των τους εθνοκτόνους της Φαυλοκρατίας  χωρίς

  να έχουν ανάγκην  να λάβουν  προς τούτο εντολήν τινα  παρ’ οιουδήτινος.

  Τούτο απλώς  χάριν της ακριβείας , καθ’ όσον τας σκέψεις

  μου κατά της εγκληματικής και ατιμωτικής διαγωγής της Ελληνικής

  Κυβερνήσεως  εξεδήλωσα  επανειλλημένως  δημοσία, είτε

  εις διαλέξεις είτε εις άρθρα μου ενυπόγραφα.

       Ό,τι  μόνον είναι αληθές  είναι  ότι ειδοποίησα εκ των

  προτέρων την Επιτροπήν ότι ενώπιον της  εθνοκτόνου

  διαιρέσεως- ην  επέτυχε παρ’ ημίν η γερμανική προπαγάνδα

  όπως  υποδούλωση η εκμηδένιση ευχερέστερον  την  Ελλάδα-αφ’

  ενός, και αφ’ ετέρου της αγρίας εξεγέρσεως  πάντων  των αγνών

  Ελλήνων πατριωτών κατά των φαύλων η μωρών εθνοθαπτών,

  θα ήτο φρονιμώτερον  ν΄αποφέυγουν το σκάνδαλον παρερχόμενοι

  επιμελώς εν σιγή παν το δυνάμενον να το προκαλέση. Οι

  εθελόδουλοι  όμως  και οι αυλοκόλακες  επεχίρησαν να εκμεταλευθούν

  την ευκαιρίαν  της εθνικής  εορτής  προς  ατομικόν ευατών

  όφελος και, συμπαρασύραντες και τίνας κηφήνας, εφαντάσθησαν

  ότι θα ηδύναντο να προκαλέσουν  απόνει τους αντιφρονούντας.

  Οι θελήσαντες δε κατόπιν να διαστρέψωσι τα πράγματα, εθεώρησαν

  προχειρότερον, εν τη δουλοπρεπή φαντασία των, να πλάσουν

  μύθον καθ’ον η ευθύνη του επεισοδίου αποδίδεται ακριβώς εις

  τον θελήσαντα να το αποφύγη!

      (3) Αξιοσημείωτος τέλος η ημερομηνία του τηλεγραφήματος:

  30)12 Aπριλίου ενώ η διαδήλωσις εγένετο την

  27)9. Διατί αυτή η αργοπορία; Aπλούστατα διότι, μετά την

  Αληθή αφήγησιν των γενομένων υπό των ελβετικών εφημερίδων,

  επείσθη ο Ελβετός πρόξενος της Ελλάδος, εκ πασιγνώστων λόγων,

  όπως κάμη μια αναληθή ανασκευήν των γ ε γ ο ν ο τ ώ ν (;)

  ήτις εδημοσιεύθη ακριβώς την 30)12 εν τη «Εφημερίδι της

  Λωζάννης». Σημειωτέον ότι, εις γενομένας αυτώ επικρίσεις,

  έφερεν ως δικαιολογίαν την θ έ σ ι ν του ως και την ά γ ν ο ι α ν

  της ελληνικής γλώσσης, ήτις τον ημπόδισε ν΄αντιληφθή ακριβώς

  τα γενόμενα!  Αναλόγος αναληθής ανασκευή επεδόθη και εις την

  σύνταξιν του «Βήματος της Λωζάννης», ήτις όμως, εξελέγξασα

  αμέσως τηλεφωνικώς το ψευδολόγον αυτής ήρνηθη να την

  δημοσιεύση.

       Εκ των ανωτέρω καταδείκνυεται άπαξ έτι, ότι η γερμανό

  ελληνική, προπαγάνδα, ήτις με την σύμπραξιν των τυφλωτόντων

  εθελοδούλων και αυλοκολάκων έργαζεται όπως εξαπατήση

  την δημοσίαν γνώμην απαραλλάκτως όπως και η διδασκαλίσσα

  της ,η γερμανική, καταφεύγει και εις τα αυτά μέσα: το

  ψεύδος και την διαστροφήν των πραγμάτων.

                                   ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΠΕΤΖΗΣ.

  Λωζάννη, 21 Μαϊου, 1916.

 • May 13, 2018 17:18:03 Νικόλαος Παππάς

Description

Save description
 • 46.5196535||6.6322734||

  Λωζάνη

 • 46.2043907||6.1431577||

  Γενεύη

 • 46.9479739||7.4474468||

  Βέρνη

 • 46.818188||8.227512||

  Ελβετία

 • 51.5073509||-0.12775829999998223||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location Λωζάνη
 • Additional document location Γενεύη
 • Additional document location Βέρνη
 • Additional document location Ελβετία
Login and add location


ID
18712 / 212211
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Propaganda

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note