ALEXANDROS KALAITZAKIS' SUBSCRIPTION, item 13

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

20)2 Ιουνίου, 1916.                                       Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                               349

 αριστερή στήλη 

 φωτογραφία που απεικονίζεται: 

Ο κ. Ν. Λαμπελέτ.


 συνέχεια κειμένου: 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

     Ο Μαέστρος μας Ν. Λαμπελέτ μας εχάρισε την περασμένην 

Τρίτην εις το Steinway Hall, μία Matinee Musicale, απ'

εκείνες που μας έχει συνηθίσει να της περιμένωμε κάθε χρόνο

ως μοναδικά καλλιτεχνικά γεγονότα της σήζον του Λονδίνου.

Η εφετεινή - εκτός από ένα αληθινό μπουκέτο καλλιτέχνιδων 

και καλλιτεχνών όλων των εθνικοτήτων, που καθένας εις το είδος 

αποτελούσε ολόκληρη συναυλία πρώτης τάξεως - περιελάμβανε

και την εκτέλεσιν, υπό ορχήστρας, της μουσικής του μιμοδράματός

του "Το όνειρο του Πιερρότου", το οποίον επαίχθη δια πρώτην 

φοράν τον παρελθόντα χειμώνα εις τας Αθήνας εις το Βασιλικόν

Θέατρον με πολλήν επιτυχίαν. Η εκτέλεσίς του εις το 

Steinway Hall, παρά την σμικρότητα της αιθούσης και την 

έλλειψιν του καταλλήλου περιβάλλοντος ήρεσε πολύ και εχειροκροτήθη 

ζωηρότατα. Η μουσική γλυκεία, ελαφρά, περιπαθής

και δραματική, ερμηνεύει τελείως το θέμα. Συνενώνομεν και 

ημείς την ευχήν με την των Άγγλων συναδέλφων μας να ιδούμε 

τον "Πιερρότον" του Λαμπελέτ από σκηνής, οπότε επιφυλασσόμεθα

να γράψωμεν εκτενέστερα.  

     Από τα εις το πρόγραμμα της συναυλίας λαβόντα μέρος 

πρόσωπα σημειώνομεν ιδιαιτέρως τας γνωστάς καλλιτέχνιδας 

Miss Madge Titherage η οποία απήγγειλε θαυμάσια δύο 

μονολόγους διεγείραντας τον ενθουσιασμόν του ακροατηρίου,

την Miss Sturgess, η οποία ετραγούδησεν ωραιότατα

τρία τραγουδάκια του Λαμπελέτ και την Miss Moulton,

η οποία επίσης ετραγούδησε ώμμορφα αλλά τρία τραγουδάκια 

του μαέστρου μας. Από τους καλλιτέχνας σημειώνομεν τους κ.κ. 

Arthur Wontner, ο οποίος απήγγειλε με πρωτοτυπίαν 

και δύναμιν ένα θαυμάσιον διάλογον του δράματος "Philip

the King," υπό του κ. John Masefield, τον γνωστόν 

Σμυρναίον diseur κ. Leoni, ο οποίος με πολύ γλυκειά 

φωνή και αίσθημα λεπτό ετραγούδησε διάφορα Γαλλικά 


 δεξιά στήλη 

και Αγγλικά τραγούδια από το repertoir του, και 

τον συμπαθέστατον βαρύτονον μας κ. Αμούργην, ο οποίος αφού 

εσφύριξε θαυμάσια μέρη τινα του "Πιερρότου" του Λαμπελέτ 

όταν η ορχήστρα έπαιζε το μιμόδραμα, μας ετραγούδησε αμίμητα

- καλλίτερα από πολλούς μεγάλους Ιταλούς καλλιτέχνας

που έχομεν ακούσει στο Λονδίνον - την "Calumia" από  

το Barbiere di Siviglia του Rossini και την ελληνική 

βαρκαρόλα "Η βάρκα μας καλά παιδιά μας κάνει εδώ 

καρτέρι" εις την οποίαν έδωσε τόση ζωή και τόσο χρώμα ώστε

διήγειρε ακράτητον τον ενθουσιασμόν του ακροατηρίου αποτελουμένου 

κατά μέγα μέρος από Ελληνίδας και Έλληνας. Εις το 

τέλος του κονσέρτου μαζί με τα συγχαρητήρια απευθύνθησαν 

θερμαί αι ευχαί των ακροατών προς τον κ. Λαμπελέτ να δώση 

συντόμως προς παράστασιν από της σκηνής τον "Πιερρότον"του. 


ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ.

 φωτογραφία στην οποία εικονίζεται: 

Ο κ. Ν. Βαρδής.

 συνέχεια κειμένου: 

     Ως ελάβομεν αφορμήν να γράψωμεν και άλλοτε οι Έλληνες 

οι καταταχθέντες εις τον Αγγλικόν στρατόν διεκρίθησαν παντού

δια την ανδρείαν και την νοημοσύνην των ανεφέρθησαν πολλάκις

εις τας ημερησίας διαταγάς, πολλοί επροβιβάσθησαν εις το 

πεδίον της μάχης εις αξιωματικούς, τινές δε ετιμήθησαν και 

δια μεταλλίων ανδρείας. 

    Μεταξύ των πρώτων οι οποίοι κατετάχθησαν ως εθελονταί 

ευθύς ως εξερράγη ο πόλεμος είνε και ο κ. Νικόλαος Μ.Βαρδής, 

υιός του εν Λονδίνω εκ Κρήτης ομογενούς κ. Επαμεινώνδα Βαρδή.

Ο κ. Βαρδής έλαβε μέρος εις πλείστας μάχας εις το Δυτικόν 

Μέτωπον εις το σώμα των ταχυβόλων και διακριθείς επροβιβάσθη 

εις ανθυπολοχαγόν κατ' εκλογήν. 

Transcription saved

20)2 Ιουνίου, 1916.                                       Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                               349

 αριστερή στήλη 

 φωτογραφία που απεικονίζεται: 

Ο κ. Ν. Λαμπελέτ.


 συνέχεια κειμένου: 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

     Ο Μαέστρος μας Ν. Λαμπελέτ μας εχάρισε την περασμένην 

Τρίτην εις το Steinway Hall, μία Matinee Musicale, απ'

εκείνες που μας έχει συνηθίσει να της περιμένωμε κάθε χρόνο

ως μοναδικά καλλιτεχνικά γεγονότα της σήζον του Λονδίνου.

Η εφετεινή - εκτός από ένα αληθινό μπουκέτο καλλιτέχνιδων 

και καλλιτεχνών όλων των εθνικοτήτων, που καθένας εις το είδος 

αποτελούσε ολόκληρη συναυλία πρώτης τάξεως - περιελάμβανε

και την εκτέλεσιν, υπό ορχήστρας, της μουσικής του μιμοδράματός

του "Το όνειρο του Πιερρότου", το οποίον επαίχθη δια πρώτην 

φοράν τον παρελθόντα χειμώνα εις τας Αθήνας εις το Βασιλικόν

Θέατρον με πολλήν επιτυχίαν. Η εκτέλεσίς του εις το 

Steinway Hall, παρά την σμικρότητα της αιθούσης και την 

έλλειψιν του καταλλήλου περιβάλλοντος ήρεσε πολύ και εχειροκροτήθη 

ζωηρότατα. Η μουσική γλυκεία, ελαφρά, περιπαθής

και δραματική, ερμηνεύει τελείως το θέμα. Συνενώνομεν και 

ημείς την ευχήν με την των Άγγλων συναδέλφων μας να ιδούμε 

τον "Πιερρότον" του Λαμπελέτ από σκηνής, οπότε επιφυλασσόμεθα

να γράψωμεν εκτενέστερα.  

     Από τα εις το πρόγραμμα της συναυλίας λαβόντα μέρος 

πρόσωπα σημειώνομεν ιδιαιτέρως τας γνωστάς καλλιτέχνιδας 

Miss Madge Titherage η οποία απήγγειλε θαυμάσια δύο 

μονολόγους διεγείραντας τον ενθουσιασμόν του ακροατηρίου,

την Miss Sturgess, η οποία ετραγούδησεν ωραιότατα

τρία τραγουδάκια του Λαμπελέτ και την Miss Moulton,

η οποία επίσης ετραγούδησε ώμμορφα αλλά τρία τραγουδάκια 

του μαέστρου μας. Από τους καλλιτέχνας σημειώνομεν τους κ.κ. 

Arthur Wontner, ο οποίος απήγγειλε με πρωτοτυπίαν 

και δύναμιν ένα θαυμάσιον διάλογον του δράματος "Philip

the King," υπό του κ. John Masefield, τον γνωστόν 

Σμυρναίον diseur κ. Leoni, ο οποίος με πολύ γλυκειά 

φωνή και αίσθημα λεπτό ετραγούδησε διάφορα Γαλλικά 


 δεξιά στήλη 

και Αγγλικά τραγούδια από το repertoir του, και 

τον συμπαθέστατον βαρύτονον μας κ. Αμούργην, ο οποίος αφού 

εσφύριξε θαυμάσια μέρη τινα του "Πιερρότου" του Λαμπελέτ 

όταν η ορχήστρα έπαιζε το μιμόδραμα, μας ετραγούδησε αμίμητα

- καλλίτερα από πολλούς μεγάλους Ιταλούς καλλιτέχνας

που έχομεν ακούσει στο Λονδίνον - την "Calumia" από  

το Barbiere di Siviglia του Rossini και την ελληνική 

βαρκαρόλα "Η βάρκα μας καλά παιδιά μας κάνει εδώ 

καρτέρι" εις την οποίαν έδωσε τόση ζωή και τόσο χρώμα ώστε

διήγειρε ακράτητον τον ενθουσιασμόν του ακροατηρίου αποτελουμένου 

κατά μέγα μέρος από Ελληνίδας και Έλληνας. Εις το 

τέλος του κονσέρτου μαζί με τα συγχαρητήρια απευθύνθησαν 

θερμαί αι ευχαί των ακροατών προς τον κ. Λαμπελέτ να δώση 

συντόμως προς παράστασιν από της σκηνής τον "Πιερρότον"του. 


ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ.

 φωτογραφία στην οποία εικονίζεται: 

Ο κ. Ν. Βαρδής.

 συνέχεια κειμένου: 

     Ως ελάβομεν αφορμήν να γράψωμεν και άλλοτε οι Έλληνες 

οι καταταχθέντες εις τον Αγγλικόν στρατόν διεκρίθησαν παντού

δια την ανδρείαν και την νοημοσύνην των ανεφέρθησαν πολλάκις

εις τας ημερησίας διαταγάς, πολλοί επροβιβάσθησαν εις το 

πεδίον της μάχης εις αξιωματικούς, τινές δε ετιμήθησαν και 

δια μεταλλίων ανδρείας. 

    Μεταξύ των πρώτων οι οποίοι κατετάχθησαν ως εθελονταί 

ευθύς ως εξερράγη ο πόλεμος είνε και ο κ. Νικόλαος Μ.Βαρδής, 

υιός του εν Λονδίνω εκ Κρήτης ομογενούς κ. Επαμεινώνδα Βαρδή.

Ο κ. Βαρδής έλαβε μέρος εις πλείστας μάχας εις το Δυτικόν 

Μέτωπον εις το σώμα των ταχυβόλων και διακριθείς επροβιβάσθη 

εις ανθυπολοχαγόν κατ' εκλογήν. 


Transcription history
 • May 13, 2018 18:26:21 Νικόλαος Παππάς

  20)2 Ιουνίου, 1916.                                       Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                               349

   αριστερή στήλη 

   φωτογραφία που απεικονίζεται: 

  Ο κ. Ν. Λαμπελέτ.


   συνέχεια κειμένου: 

  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

       Ο Μαέστρος μας Ν. Λαμπελέτ μας εχάρισε την περασμένην 

  Τρίτην εις το Steinway Hall, μία Matinee Musicale, απ'

  εκείνες που μας έχει συνηθίσει να της περιμένωμε κάθε χρόνο

  ως μοναδικά καλλιτεχνικά γεγονότα της σήζον του Λονδίνου.

  Η εφετεινή - εκτός από ένα αληθινό μπουκέτο καλλιτέχνιδων 

  και καλλιτεχνών όλων των εθνικοτήτων, που καθένας εις το είδος 

  αποτελούσε ολόκληρη συναυλία πρώτης τάξεως - περιελάμβανε

  και την εκτέλεσιν, υπό ορχήστρας, της μουσικής του μιμοδράματός

  του "Το όνειρο του Πιερρότου", το οποίον επαίχθη δια πρώτην 

  φοράν τον παρελθόντα χειμώνα εις τας Αθήνας εις το Βασιλικόν

  Θέατρον με πολλήν επιτυχίαν. Η εκτέλεσίς του εις το 

  Steinway Hall, παρά την σμικρότητα της αιθούσης και την 

  έλλειψιν του καταλλήλου περιβάλλοντος ήρεσε πολύ και εχειροκροτήθη 

  ζωηρότατα. Η μουσική γλυκεία, ελαφρά, περιπαθής

  και δραματική, ερμηνεύει τελείως το θέμα. Συνενώνομεν και 

  ημείς την ευχήν με την των Άγγλων συναδέλφων μας να ιδούμε 

  τον "Πιερρότον" του Λαμπελέτ από σκηνής, οπότε επιφυλασσόμεθα

  να γράψωμεν εκτενέστερα.  

       Από τα εις το πρόγραμμα της συναυλίας λαβόντα μέρος 

  πρόσωπα σημειώνομεν ιδιαιτέρως τας γνωστάς καλλιτέχνιδας 

  Miss Madge Titherage η οποία απήγγειλε θαυμάσια δύο 

  μονολόγους διεγείραντας τον ενθουσιασμόν του ακροατηρίου,

  την Miss Sturgess, η οποία ετραγούδησεν ωραιότατα

  τρία τραγουδάκια του Λαμπελέτ και την Miss Moulton,

  η οποία επίσης ετραγούδησε ώμμορφα αλλά τρία τραγουδάκια 

  του μαέστρου μας. Από τους καλλιτέχνας σημειώνομεν τους κ.κ. 

  Arthur Wontner, ο οποίος απήγγειλε με πρωτοτυπίαν 

  και δύναμιν ένα θαυμάσιον διάλογον του δράματος "Philip

  the King," υπό του κ. John Masefield, τον γνωστόν 

  Σμυρναίον diseur κ. Leoni, ο οποίος με πολύ γλυκειά 

  φωνή και αίσθημα λεπτό ετραγούδησε διάφορα Γαλλικά 


   δεξιά στήλη 

  και Αγγλικά τραγούδια από το repertoir του, και 

  τον συμπαθέστατον βαρύτονον μας κ. Αμούργην, ο οποίος αφού 

  εσφύριξε θαυμάσια μέρη τινα του "Πιερρότου" του Λαμπελέτ 

  όταν η ορχήστρα έπαιζε το μιμόδραμα, μας ετραγούδησε αμίμητα

  - καλλίτερα από πολλούς μεγάλους Ιταλούς καλλιτέχνας

  που έχομεν ακούσει στο Λονδίνον - την "Calumia" από  

  το Barbiere di Siviglia του Rossini και την ελληνική 

  βαρκαρόλα "Η βάρκα μας καλά παιδιά μας κάνει εδώ 

  καρτέρι" εις την οποίαν έδωσε τόση ζωή και τόσο χρώμα ώστε

  διήγειρε ακράτητον τον ενθουσιασμόν του ακροατηρίου αποτελουμένου 

  κατά μέγα μέρος από Ελληνίδας και Έλληνας. Εις το 

  τέλος του κονσέρτου μαζί με τα συγχαρητήρια απευθύνθησαν 

  θερμαί αι ευχαί των ακροατών προς τον κ. Λαμπελέτ να δώση 

  συντόμως προς παράστασιν από της σκηνής τον "Πιερρότον"του. 


  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ.

   φωτογραφία στην οποία εικονίζεται: 

  Ο κ. Ν. Βαρδής.

   συνέχεια κειμένου: 

       Ως ελάβομεν αφορμήν να γράψωμεν και άλλοτε οι Έλληνες 

  οι καταταχθέντες εις τον Αγγλικόν στρατόν διεκρίθησαν παντού

  δια την ανδρείαν και την νοημοσύνην των ανεφέρθησαν πολλάκις

  εις τας ημερησίας διαταγάς, πολλοί επροβιβάσθησαν εις το 

  πεδίον της μάχης εις αξιωματικούς, τινές δε ετιμήθησαν και 

  δια μεταλλίων ανδρείας. 

      Μεταξύ των πρώτων οι οποίοι κατετάχθησαν ως εθελονταί 

  ευθύς ως εξερράγη ο πόλεμος είνε και ο κ. Νικόλαος Μ.Βαρδής, 

  υιός του εν Λονδίνω εκ Κρήτης ομογενούς κ. Επαμεινώνδα Βαρδή.

  Ο κ. Βαρδής έλαβε μέρος εις πλείστας μάχας εις το Δυτικόν 

  Μέτωπον εις το σώμα των ταχυβόλων και διακριθείς επροβιβάσθη 

  εις ανθυπολοχαγόν κατ' εκλογήν. 

 • May 13, 2018 17:17:10 Νικόλαος Παππάς

Description

Save description
 • 37.9838096||23.7275388||

  Αθήνα

 • 51.5073509||-0.1277583||

  Λονδίνο

 • 51.5073509||-0.12775829999998223||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location Αθήνα
 • Additional document location Λονδίνο


ID
18712 / 212209
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Balkans

 • PropagandaNotes and questions

Login to leave a note