ALEXANDROS KALAITZAKIS' SUBSCRIPTION, item 9

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                  ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

       Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

και προελάσεως προς την Σόφιαν.

          Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

γωνικά χιλιόμετρα.


ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

                    Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.


Αι τηλεγραφικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

τα τελευταίας ταύτας ημέρας αναμφιβόλως προεκάλεσαν γενι-

κήν ανά τον εν διασπορά Ελληνισμόν αλγεινήν εντύπωσιν. Αι 

ειδήσεις αυταί συνοψίζονται εις τα εξής: Μεραρχία Βουλγαρική

με τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής και απόσπασμα 

Ουλανών - όσοι ακριβώς εχρειάζοντο δια να προσδώσουν αμυδρό-

τατον Γερμανικόν χρώμα εις τους <<Πρώσσους της Ανατολής>> - 

εισέβαλαν εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν εισχωρήσαντες υπέρ τα

δέκα χιλιόμετρα μέχρι του φρουρίου Ρούπελ. Εζήτησαν δε αμέ-

σως ν'αποχωρήση η Ελληνική φρουρά εντός δύο ωρών, άλλως θα 

προσεβάλλετο. Ο επί κεφαλής έλλην αξιωματικός, έως ότου λάβη 

διαταγάς εξ Αθηνών εκράτησεν εις απόστασιν τους εισβολείς 

ρίψας εναντίον των 24 βολάς έπετα δε απεχώρησε με την φρου-

ράν του υποστείλας την Ελληνικήν σήμαια. Οι Έλληνες στρα-

τιώται μόλις συνεκράτησαν την λυσσώδη παραφοράν υπό τα κε-

λεύσματα των ανωτέρων, βλέποντες να υποστέλλεται η τιμη-

μένη σημαία των δια να αναπετασθή η Βουλγαρική. Άλλο Βουλ-

γαρικόν σώμα κατέλαβε θέσεις παρά την κατεστραμμένην γέφυ-

ραν του Ντεμίρ- Ισσάρ, ενώ ο Ελληνικός στρατός εξακολουθείεισέτι κατέχων την πόλιν Ντεμίρ-Ισσάρ. Οι Βούλγαροι

επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν σταθμόν

παρά την πόλιν, αλλ' οι Έλληνες στρατιώται αντέστησαν και

επηκολούθησε σύγκρουσις, οπότε Γαλλικόν αεροπλάνον πετών

υπέρ τας Βουλγαρικάς
Transcription saved

344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                  ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

       Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

και προελάσεως προς την Σόφιαν.

          Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

γωνικά χιλιόμετρα.


ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

                    Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.


Αι τηλεγραφικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

τα τελευταίας ταύτας ημέρας αναμφιβόλως προεκάλεσαν γενι-

κήν ανά τον εν διασπορά Ελληνισμόν αλγεινήν εντύπωσιν. Αι 

ειδήσεις αυταί συνοψίζονται εις τα εξής: Μεραρχία Βουλγαρική

με τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής και απόσπασμα 

Ουλανών - όσοι ακριβώς εχρειάζοντο δια να προσδώσουν αμυδρό-

τατον Γερμανικόν χρώμα εις τους <<Πρώσσους της Ανατολής>> - 

εισέβαλαν εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν εισχωρήσαντες υπέρ τα

δέκα χιλιόμετρα μέχρι του φρουρίου Ρούπελ. Εζήτησαν δε αμέ-

σως ν'αποχωρήση η Ελληνική φρουρά εντός δύο ωρών, άλλως θα 

προσεβάλλετο. Ο επί κεφαλής έλλην αξιωματικός, έως ότου λάβη 

διαταγάς εξ Αθηνών εκράτησεν εις απόστασιν τους εισβολείς 

ρίψας εναντίον των 24 βολάς έπετα δε απεχώρησε με την φρου-

ράν του υποστείλας την Ελληνικήν σήμαια. Οι Έλληνες στρα-

τιώται μόλις συνεκράτησαν την λυσσώδη παραφοράν υπό τα κε-

λεύσματα των ανωτέρων, βλέποντες να υποστέλλεται η τιμη-

μένη σημαία των δια να αναπετασθή η Βουλγαρική. Άλλο Βουλ-

γαρικόν σώμα κατέλαβε θέσεις παρά την κατεστραμμένην γέφυ-

ραν του Ντεμίρ- Ισσάρ, ενώ ο Ελληνικός στρατός εξακολουθείεισέτι κατέχων την πόλιν Ντεμίρ-Ισσάρ. Οι Βούλγαροι

επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν σταθμόν

παρά την πόλιν, αλλ' οι Έλληνες στρατιώται αντέστησαν και

επηκολούθησε σύγκρουσις, οπότε Γαλλικόν αεροπλάνον πετών

υπέρ τας Βουλγαρικάς

Transcription history
 • May 18, 2018 10:43:35 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

  κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

  ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

  βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

  λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

  διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

  σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

  ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

  σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

  ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

  Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

  κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

  γωνικά χιλιόμετρα.


  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

                      Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.


  Αι τηλεγραφικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

  τα τελευταίας ταύτας ημέρας αναμφιβόλως προεκάλεσαν γενι-

  κήν ανά τον εν διασπορά Ελληνισμόν αλγεινήν εντύπωσιν. Αι 

  ειδήσεις αυταί συνοψίζονται εις τα εξής: Μεραρχία Βουλγαρική

  με τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής και απόσπασμα 

  Ουλανών - όσοι ακριβώς εχρειάζοντο δια να προσδώσουν αμυδρό-

  τατον Γερμανικόν χρώμα εις τους <<Πρώσσους της Ανατολής>> - 

  εισέβαλαν εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν εισχωρήσαντες υπέρ τα

  δέκα χιλιόμετρα μέχρι του φρουρίου Ρούπελ. Εζήτησαν δε αμέ-

  σως ν'αποχωρήση η Ελληνική φρουρά εντός δύο ωρών, άλλως θα 

  προσεβάλλετο. Ο επί κεφαλής έλλην αξιωματικός, έως ότου λάβη 

  διαταγάς εξ Αθηνών εκράτησεν εις απόστασιν τους εισβολείς 

  ρίψας εναντίον των 24 βολάς έπετα δε απεχώρησε με την φρου-

  ράν του υποστείλας την Ελληνικήν σήμαια. Οι Έλληνες στρα-

  τιώται μόλις συνεκράτησαν την λυσσώδη παραφοράν υπό τα κε-

  λεύσματα των ανωτέρων, βλέποντες να υποστέλλεται η τιμη-

  μένη σημαία των δια να αναπετασθή η Βουλγαρική. Άλλο Βουλ-

  γαρικόν σώμα κατέλαβε θέσεις παρά την κατεστραμμένην γέφυ-

  ραν του Ντεμίρ- Ισσάρ, ενώ ο Ελληνικός στρατός εξακολουθεί  εισέτι κατέχων την πόλιν Ντεμίρ-Ισσάρ. Οι Βούλγαροι

  επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν σταθμόν

  παρά την πόλιν, αλλ' οι Έλληνες στρατιώται αντέστησαν και

  επηκολούθησε σύγκρουσις, οπότε Γαλλικόν αεροπλάνον πετών

  υπέρ τας Βουλγαρικάς

 • May 13, 2018 16:30:42 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

  κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

  ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

  βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

  λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

  διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

  σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

  ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

  σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

  ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

  Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

  κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

  γωνικά χιλιόμετρα.


  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

                      Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.


  Αι τηλεγραφικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

  τα τελευταίας ταύτας ημέρας αναμφιβόλως προεκάλεσαν γενι-

  κήν ανά τον εν διασπορά Ελληνισμόν αλγεινήν εντύπωσιν. Αι 

  ειδήσεις αυταί συνοψίζονται εις τα εξής: Μεραρχία Βουλγαρική

  με τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής και απόσπασμα 

  Ουλανών - όσοι ακριβώς εχρειάζοντο δια να προσδώσουν αμυδρό-

  τατον Γερμανικόν χρώμα εις τους <<Πρώσσους της Ανατολής>> - 

  εισέβαλαν εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν εισχωρήσαντες υπέρ τα

  δέκα χιλιόμετρα μέχρι του φρουρίου Ρούπελ. Εζήτησαν δε αμέ-

  σως ν'αποχωρήση η Ελληνική φρουρά εντός δύο ωρών, άλλως θα 

  προσεβάλλετο. Ο επί κεφαλής έλλην αξιωματικός, έως ότου λάβη 

  διαταγάς εξ Αθηνών εκράτησεν εις απόστασιν τους εισβολείς 

  ρίψας εναντίον των 24 βολάς έπετα δε απεχώρησε με την φρου-

  ράν του υποστείλας την Ελληνικήν σήμαια. Οι Έλληνες στρα-

  τιώται μόλις συνεκράτησαν την λυσσώδη παραφοράν υπό τα κε-

  λεύσματα των ανωτέρων, βλέποντες να υποστέλλεται η τιμη-

  μένη σημαία των δια να αναπετασθή η Βουλγαρική. Άλλο Βουλ-

  γαρικόν σώμα κατέλαβε θέσεις παρά την κατεστραμμένην γέφυ-

  ραν του Ντεμίρ- Ισσάρ, ενώ ο Ελληνικός στρατός εξακολουθεί  εισέτι

 • May 13, 2018 16:30:09 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

  κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

  ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

  βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

  λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

  διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

  σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

  ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

  σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

  ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

  Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

  κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

  γωνικά χιλιόμετρα.


  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

                      Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.


  Αι τηλεγραφικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

  τα τελευταίας ταύτας ημέρας αναμφιβόλως προεκάλεσαν γενι-

  κήν ανά τον εν διασπορά Ελληνισμόν αλγεινήν εντύπωσιν. Αι 

  ειδήσεις αυταί συνοψίζονται εις τα εξής: Μεραρχία Βουλγαρική

  με τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής και απόσπασμα 

  Ουλανών - όσοι ακριβώς εχρειάζοντο δια να προσδώσουν αμυδρό-

  τατον Γερμανικόν χρώμα εις τους <<Πρώσσους της Ανατολής>> - 

  εισέβαλαν εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν εισχωρήσαντες υπέρ τα

  δέκα χιλιόμετρα μέχρι του φρουρίου Ρούπελ. Εζήτησαν δε αμέ-

  σως ν'αποχωρήση η Ελληνική φρουρά εντός δύο ωρών, άλλως θα 

  προσεβάλλετο. Ο επί κεφαλής έλλην αξιωματικός, έως ότου λάβη 

  διαταγάς εξ Αθηνών εκράτησεν εις απόστασιν τους εισβολείς 

  ρίψας εναντίον των 24 βολάς έπετα δε απεχώρησε με την φρου-

  ράν του υποστείλας την Ελληνικήν σήμαια. Οι Έλληνες στρα-

  τιώται μόλις συνεκράτησαν την λυσσώδη παραφοράν υπό τα κε-

  λεύσματα των ανωτέρων, βλέποντες να υποστέλλεται η τιμη-

  μένη σημαία των δια να αναπετασθή η Βουλγαρική. Άλλο Βουλ-

  γαρικόν σώμα κατέλαβε θέσεις παρά την κατεστραμμένην γέφυ-

  ραν του Ντεμίρ- Ισσάρ, ενώ ο Ελληνικός στρατός εξακολουθεί


 • May 13, 2018 16:29:05 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

  κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

  ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

  βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

  λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

  διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

  σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

  ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

  σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

  ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

  Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

  κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

  γωνικά χιλιόμετρα.


  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

                      Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.


  Αι τηλεγραφικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

  τα τελευταίας ταύτας ημέρας αναμφιβόλως προεκάλεσαν γενι-

  κήν ανά τον εν διασπορά Ελληνισμόν αλγεινήν εντύπωσιν. Αι 

  ειδήσεις αυταί συνοψίζονται εις τα εξής: Μεραρχία Βουλγαρική

  με τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής και απόσπασμα 

  Ουλανών - όσοι ακριβώς εχρειάζοντο δια να προσδώσουν αμυδρό-

  τατον Γερμανικόν χρώμα εις τους <<Πρώσσους της Ανατολής>> - 

  εισέβαλαν εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν εισχωρήσαντες υπέρ τα

  δέκα χιλιόμετρα μέχρι του φρουρίου Ρούπελ. Εζήτησαν δε αμέ-

  σως ν'αποχωρήση η Ελληνική φρουρά εντός δύο ωρών, άλλως θα 

  προσεβάλλετο. Ο επί κεφαλής έλλην αξιωματικός, έως ότου λάβη 

  διαταγάς εξ Αθηνών εκράτησεν εις απόστασιν τους εισβολείς 

  ρίψας εναντίον των 24 βολάς έπετα δε απεχώρησε με την φρου-

  ράν του υποστείλας την Ελληνικήν σήμαια. Οι Έλληνες στρα-

  τιώται μόλις συνεκράτησαν την λυσσώδη παραφοράν υπό τα κε-

  λεύσματα των ανωτέρων, βλέποντες να υποστέλλεται η τιμη-

  μένη σημαία των δια να αναπετασθή η Βουλγαρική. Άλλο Βουλ-

  γαρικόν σώμα κατέλαβε θέσεις παρά την κατεστραμμένην γέφυ-

  ραν του Ντεμίρ- Ισσάρ, ενώ ο Ελληνικός στρατός εξα

 • May 13, 2018 16:24:20 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

  κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

  ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

  βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

  λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

  διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

  σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

  ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

  σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

  ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

  Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

  κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

  γωνικά χιλιόμετρα.


  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

                      Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.


  Αι τηλεγραφικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

  τα τελευταίας ταύτας ημέρας αναμφιβόλως προεκάλεσαν γενι-

  κήν ανά τον εν διασπορά Ελληνισμόν αλγεινήν εντύπωσιν. Αι 

  ειδήσεις αυταί συνοψίζονται εις τα εξής: Μεραρχία Βουλγαρική

  με τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής και απόσπασμα 

  Ουλανών - όσοι ακριβώς εχρειάζοντο δια να προσδώσουν αμυδρό-

  τατον Γερμανικόν χρώμα εις τους <<Πρώσσους της Ανατολής>> - 

  εισέβαλαν εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν εισχωρήσαντες υπέρ τα

  δέκα χιλιόμετρα μέχρι του φρουρίου Ρούπελ. Εζήτησαν δε αμέ-

  σως ν'αποχωρήση η Ελληνική φρουρά εντός δύο ωρών, άλλως θα 

  προσεβάλλετο. Ο επί κεφαλής έλλην αξιωματικός, έως ότου λάβη 

  διαταγάς εξ Αθηνών εκράτησεν εις απόστασιν τους εισβολείς 

  ρίψας εναντίον των 24 βολάς έπετα δε απεχώρησε με την φρου-

  ράν του υποστείλας την Ελληνικήν σήμαια.

 • May 13, 2018 16:22:07 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

  κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

  ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

  βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

  λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

  διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

  σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

  ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

  σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

  ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

  Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

  κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

  γωνικά χιλιόμετρα.


  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

                      Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.


  Αι τηλεγραφικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

  τα τελευταίας ταύτας ημέρας αναμφιβόλως προεκάλεσαν γενι-

  κήν ανά τον εν διασπορά Ελληνισμόν αλγεινήν εντύπωσιν. Αι 

  ειδήσεις αυταί συνοψίζονται εις τα εξής: Μεραρχία Βουλγαρική

  με τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής και απόσπασμα 

  Ουλανών - όσοι ακριβώς εχρειάζοντο δια να προσδώσουν αμυδρό-

  τατον Γερμανικόν χρώμα εις τους <<Πρώσσους της Ανατολής>> - 

  εισέβαλαν εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν εισχωρήσαντες υπέρ τα

  δέκα χιλιόμετρα μέχρι του φρουρίου Ρούπελ. Εζήτησαν δε αμέ-

  σως ν'αποχωρήση η Ελληνική φρουρά εντός δύο ωρών, άλλως θα 


 • May 13, 2018 16:16:00 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

  κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

  ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

  βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

  λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

  διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

  σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

  ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

  σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

  ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

  Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

  κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

  γωνικά χιλιόμετρα.


  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

                      Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.

 • May 13, 2018 16:14:47 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

  κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

  ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

  βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

  λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

  διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

  σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

  ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

  σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

  ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

  Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

  κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

  γωνικά χιλιόμετρα.

 • May 13, 2018 16:14:20 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

  κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

  ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

  βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

  λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

  διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

  σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

  ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

  σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

  ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

  Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

  κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-

  γωνικά χιλιόμετρα.
 • May 13, 2018 16:06:02 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

  και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

  σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

  το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

  Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

  Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

  μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

  στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

  και προελάσεως προς την Σόφιαν.

            Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

  όχθης του Στρυμώνος 
 • May 13, 2018 15:58:43 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο   
 • May 13, 2018 15:58:17 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

         Ο 
 • May 13, 2018 15:57:50 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

  εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
 • May 13, 2018 15:56:42 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

  στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

  κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

  στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

  όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

  ριον έπρεπε
 • May 13, 2018 15:53:22 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

  κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

  ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

  ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

  Βουλγάρους,
 • May 13, 2018 15:50:56 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


  Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

  τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

  σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

  βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

  Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

  της Ανατολικής Μακεδονίας.
 • May 13, 2018 15:47:34 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

                    ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.
 • May 13, 2018 15:46:54 Garyfallia Pappa

  344                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                20)2 Ιουνίου, 1916


Description

Save description
 • 41.2706254||23.4513089||

  Φαιά-Πέτρα

 • 41.3705595||21.2502223||

  Κρούσοβο

 • 41.4511871||22.7643726||

  Ράδοβο

 • 41.2349471||23.3938203||

  Δεμίρ Ισσάρ (σημ. Σιδηρόκαστρο Σερρών)

 • 41.2655371||23.2524774||

  Χατζή-Μπεηλίκ (σημ. Βυρώνεια Σερρών)

 • 41.275748||23.2927645||

  Βετρίνα (σημ. Νέο Πετρίτσι)

 • 42.6977082||23.3218675||

  Σόφια, Βουλγαρία

 • 37.9838096||23.7275388||

  Αθήνα, Ελλάδα

 • 40.6400629||22.9444191||

  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 • 51.5073509||-0.12775829999998223||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location Φαιά-Πέτρα
 • Additional document location Κρούσοβο
 • Additional document location Ράδοβο
 • Additional document location Δεμίρ Ισσάρ (σημ. Σιδηρόκαστρο Σερρών)
 • Additional document location Χατζή-Μπεηλίκ (σημ. Βυρώνεια Σερρών)
 • Additional document location Βετρίνα (σημ. Νέο Πετρίτσι)
 • Additional document location Σόφια, Βουλγαρία
 • Additional document location Αθήνα, Ελλάδα
 • Additional document location Θεσσαλονίκη, Ελλάδα


ID
18712 / 212204
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Balkans

 • PropagandaNotes and questions

Login to leave a note