ALEXANDROS KALAITZAKIS' SUBSCRIPTION, item 5

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

πρώτης ανάγκης.


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

Τύραννον.>>

        Μουσικόν Σύλλογον συνέπηξαν οι Έλληνες μουσουργοί 

Σαμαράς, Καλομοίρης, Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Σακελλαρίδης,

κ.λ.π. Η ένωσις τόσων ονομάτων διαπρεπών ελλήνων μουσουργών

αδύνατος μόλις προ δεκαετίας, ως αξίαι μουσικαί, και ως πνεύμα 

συνεργασίας, αποτελεί σήμερον νέαν εκδήλωσιν της προσφάτου

αναγεννήσεως. Εις τα ανωτέρω ονόματα ηδύναντο να προστεθούν 

και άλλα : ο Γκρέκ και ο Ανδρόνης, διαπρεπείς συνθέται διαμένοντες

εν Κερκύρα.

        Η εορτή του Σταδίου εδόθη  την Κυριακήν τη πρωτοβουλία της 

Διευθύντριας του Αρσακείου κυρίας Βαρουξάκη. Ελαβον μέρος        

αι 600 αρσακειάδες και το Σχολείον Μεταξά με προελάσεις,              

αγώνας και εθνικούς χορούς. Αι εισπράξεις υπέρ της περιθάλ-

ψεως των επιστράτων, ανήλθον εις 20,000 δραχμάς. Δεν πρέπει

να παρέλθωμεν εν σιωπή και υπέρ των θυμάτων των δύο πολέ-

μων προσωπικήν εργασίαν του κ. Ματσούκα, εργασίαν συνενούσαν 

την ποίησην εις το ωφέλιμον. 62 ορφανά πολέμου ενώθηκαν μέ-

χρι τούδε εις γάμον τη πρωτοβουλία και συνδρομή του <<Λευκού

Σταυρού>> του οποίου ο φιλάνρωπος ποιητής ίδρυσεν εις την        

μνήμην του μάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου του Α' υπό την                

προστασίαν της φιλανθρώπου Βασιλίσσης Όλγας. Ετέρα δράσις 

φιλανθρωπική πρόσφατος είναι η της εριτίμου Κυρίας Συγγρού

η οποία ιδρύει Οίκον Μετανοούσων, όπου πρόκειται να ανεύρουν

την γαλήνην της ψυχής και σωματικήν και ψυχικήν αναγέννησον 

πλείσται, αίτινες τις οίδε δια ποίας κοινωνικάς περιπετείας      

παρεστράτησαν εκ του δρόμου της αρετής και ποθούσι την      

σωτηρίαν των.

                                                                                                 M. C.
Ένας εκ των ερημωθέντων δρόμων του Βέρδεν.

Transcription saved

340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

πρώτης ανάγκης.


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

Τύραννον.>>

        Μουσικόν Σύλλογον συνέπηξαν οι Έλληνες μουσουργοί 

Σαμαράς, Καλομοίρης, Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Σακελλαρίδης,

κ.λ.π. Η ένωσις τόσων ονομάτων διαπρεπών ελλήνων μουσουργών

αδύνατος μόλις προ δεκαετίας, ως αξίαι μουσικαί, και ως πνεύμα 

συνεργασίας, αποτελεί σήμερον νέαν εκδήλωσιν της προσφάτου

αναγεννήσεως. Εις τα ανωτέρω ονόματα ηδύναντο να προστεθούν 

και άλλα : ο Γκρέκ και ο Ανδρόνης, διαπρεπείς συνθέται διαμένοντες

εν Κερκύρα.

        Η εορτή του Σταδίου εδόθη  την Κυριακήν τη πρωτοβουλία της 

Διευθύντριας του Αρσακείου κυρίας Βαρουξάκη. Ελαβον μέρος        

αι 600 αρσακειάδες και το Σχολείον Μεταξά με προελάσεις,              

αγώνας και εθνικούς χορούς. Αι εισπράξεις υπέρ της περιθάλ-

ψεως των επιστράτων, ανήλθον εις 20,000 δραχμάς. Δεν πρέπει

να παρέλθωμεν εν σιωπή και υπέρ των θυμάτων των δύο πολέ-

μων προσωπικήν εργασίαν του κ. Ματσούκα, εργασίαν συνενούσαν 

την ποίησην εις το ωφέλιμον. 62 ορφανά πολέμου ενώθηκαν μέ-

χρι τούδε εις γάμον τη πρωτοβουλία και συνδρομή του <<Λευκού

Σταυρού>> του οποίου ο φιλάνρωπος ποιητής ίδρυσεν εις την        

μνήμην του μάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου του Α' υπό την                

προστασίαν της φιλανθρώπου Βασιλίσσης Όλγας. Ετέρα δράσις 

φιλανθρωπική πρόσφατος είναι η της εριτίμου Κυρίας Συγγρού

η οποία ιδρύει Οίκον Μετανοούσων, όπου πρόκειται να ανεύρουν

την γαλήνην της ψυχής και σωματικήν και ψυχικήν αναγέννησον 

πλείσται, αίτινες τις οίδε δια ποίας κοινωνικάς περιπετείας      

παρεστράτησαν εκ του δρόμου της αρετής και ποθούσι την      

σωτηρίαν των.

                                                                                                 M. C.
Ένας εκ των ερημωθέντων δρόμων του Βέρδεν.


Transcription history
 • May 13, 2018 08:24:46 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

  ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

  αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

  Τύραννον.>>

          Μουσικόν Σύλλογον συνέπηξαν οι Έλληνες μουσουργοί 

  Σαμαράς, Καλομοίρης, Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Σακελλαρίδης,

  κ.λ.π. Η ένωσις τόσων ονομάτων διαπρεπών ελλήνων μουσουργών

  αδύνατος μόλις προ δεκαετίας, ως αξίαι μουσικαί, και ως πνεύμα 

  συνεργασίας, αποτελεί σήμερον νέαν εκδήλωσιν της προσφάτου

  αναγεννήσεως. Εις τα ανωτέρω ονόματα ηδύναντο να προστεθούν 

  και άλλα : ο Γκρέκ και ο Ανδρόνης, διαπρεπείς συνθέται διαμένοντες

  εν Κερκύρα.

          Η εορτή του Σταδίου εδόθη  την Κυριακήν τη πρωτοβουλία της 

  Διευθύντριας του Αρσακείου κυρίας Βαρουξάκη. Ελαβον μέρος        

  αι 600 αρσακειάδες και το Σχολείον Μεταξά με προελάσεις,              

  αγώνας και εθνικούς χορούς. Αι εισπράξεις υπέρ της περιθάλ-

  ψεως των επιστράτων, ανήλθον εις 20,000 δραχμάς. Δεν πρέπει

  να παρέλθωμεν εν σιωπή και υπέρ των θυμάτων των δύο πολέ-

  μων προσωπικήν εργασίαν του κ. Ματσούκα, εργασίαν συνενούσαν 

  την ποίησην εις το ωφέλιμον. 62 ορφανά πολέμου ενώθηκαν μέ-

  χρι τούδε εις γάμον τη πρωτοβουλία και συνδρομή του <<Λευκού

  Σταυρού>> του οποίου ο φιλάνρωπος ποιητής ίδρυσεν εις την        

  μνήμην του μάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου του Α' υπό την                

  προστασίαν της φιλανθρώπου Βασιλίσσης Όλγας. Ετέρα δράσις 

  φιλανθρωπική πρόσφατος είναι η της εριτίμου Κυρίας Συγγρού

  η οποία ιδρύει Οίκον Μετανοούσων, όπου πρόκειται να ανεύρουν

  την γαλήνην της ψυχής και σωματικήν και ψυχικήν αναγέννησον 

  πλείσται, αίτινες τις οίδε δια ποίας κοινωνικάς περιπετείας      

  παρεστράτησαν εκ του δρόμου της αρετής και ποθούσι την      

  σωτηρίαν των.

                                                                                                   M. C.
  Ένας εκ των ερημωθέντων δρόμων του Βέρδεν.


 • May 13, 2018 08:23:54 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

  ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

  αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

  Τύραννον.>>

          Μουσικόν Σύλλογον συνέπηξαν οι Έλληνες μουσουργοί 

  Σαμαράς, Καλομοίρης, Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Σακελλαρίδης,

  κ.λ.π. Η ένωσις τόσων ονομάτων διαπρεπών ελλήνων μουσουργών

  αδύνατος μόλις προ δεκαετίας, ως αξίαι μουσικαί, και ως πνεύμα 

  συνεργασίας, αποτελεί σήμερον νέαν εκδήλωσιν της προσφάτου

  αναγεννήσεως. Εις τα ανωτέρω ονόματα ηδύναντο να προστεθούν 

  και άλλα : ο Γκρέκ και ο Ανδρόνης, διαπρεπείς συνθέται διαμένοντες

  εν Κερκύρα.

          Η εορτή του Σταδίου εδόθη  την Κυριακήν τη πρωτοβουλία της 

  Διευθύντριας του Αρσακείου κυρίας Βαρουξάκη. Ελαβον μέρος        

  αι 600 αρσακειάδες και το Σχολείον Μεταξά με προελάσεις,              

  αγώνας και εθνικούς χορούς. Αι εισπράξεις υπέρ της περιθάλ-

  ψεως των επιστράτων, ανήλθον εις 20,000 δραχμάς. Δεν πρέπει

  να παρέλθωμεν εν σιωπή και υπέρ των θυμάτων των δύο πολέ-

  μων προσωπικήν εργασίαν του κ. Ματσούκα, εργασίαν συνενούσαν 

  την ποίησην εις το ωφέλιμον. 62 ορφανά πολέμου ενώθηκαν μέ-

  χρι τούδε εις γάμον τη πρωτοβουλία και συνδρομή του <<Λευκού

  Σταυρού>> του οποίου ο φιλάνρωπος ποιητής ίδρυσεν εις την        

  μνήμην του μάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου του Α' υπό την                

  προστασίαν της φιλανθρώπου Βασιλίσσης Όλγας. Ετέρα δράσις 

  φιλανθρωπική πρόσφατος είναι η της εριτίμου Κυρίας Συγγρού

  η οποία ιδρύει Οίκον Μετανοούσων, όπου πρόκειται να ανεύρουν

  την γαλήνην της ψυχής και σωματικήν και ψυχικήν αναγέννησον 

  πλείσται, αίτινες τις οίδε δια ποίας κοινωνικάς περιπετείας      

  παρεστράτησαν εκ του δρόμου της αρετής και ποθούσι την      

  σωτηρίαν των.

                                                                                                   M. C.


 • May 13, 2018 08:21:34 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

  ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

  αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

  Τύραννον.>>

          Μουσικόν Σύλλογον συνέπηξαν οι Έλληνες μουσουργοί 

  Σαμαράς, Καλομοίρης, Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Σακελλαρίδης,

  κ.λ.π. Η ένωσις τόσων ονομάτων διαπρεπών ελλήνων μουσουργών

  αδύνατος μόλις προ δεκαετίας, ως αξίαι μουσικαί, και ως πνεύμα 

  συνεργασίας, αποτελεί σήμερον νέαν εκδήλωσιν της προσφάτου

  αναγεννήσεως. Εις τα ανωτέρω ονόματα ηδύναντο να προστεθούν 

  και άλλα : ο Γκρέκ και ο Ανδρόνης, διαπρεπείς συνθέται διαμένοντες

  εν Κερκύρα.

          Η εορτή του Σταδίου εδόθη  την Κυριακήν τη πρωτοβουλία της 

  Διευθύντριας του Αρσακείου κυρίας Βαρουξάκη. Ελαβον μέρος        

  αι 600 αρσακειάδες και το Σχολείον Μεταξά με προελάσεις,              

  αγώνας και εθνικούς χορούς. Αι εισπράξεις υπέρ της περιθάλ-

  ψεως των επιστράτων, ανήλθον εις 20,000 δραχμάς. Δεν πρέπει

  να παρέλθωμεν εν σιωπή και υπέρ των θυμάτων των δύο πολέ-

  μων προσωπικήν εργασίαν του κ. Ματσούκα, εργασίαν συνενούσαν 

  την ποίησην εις το ωφέλιμον. 62 ορφανά πολέμου ενώθηκαν μέ-

  χρι τούδε εις γάμον τη πρωτοβουλία και συνδρομή του <<Λευκού

  Σταυρού>> του οποίου ο φιλάνρωπος ποιητής ίδρυσεν εις την        

  μνήμην του μάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου του Α' υπό την                

  προστασίαν της φιλανθρώπου Βασιλίσσης Όλγας. Ετέρα δράσις 

  φιλανθρωπική πρόσφατος είναι η της εριτίμου Κυρίας Συγγρού

  η οποία ιδρύει Οίκον Μετανοούσων, όπου πρόκειται να ανεύρουν

  την γαλήνην της 


 • May 13, 2018 08:16:18 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

  ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

  αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

  Τύραννον.>>

          Μουσικόν Σύλλογον συνέπηξαν οι Έλληνες μουσουργοί 

  Σαμαράς, Καλομοίρης, Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Σακελλαρίδης,

  κ.λ.π. Η ένωσις τόσων ονομάτων διαπρεπών ελλήνων μουσουργών

  αδύνατος μόλις προ δεκαετίας, ως αξίαι μουσικαί, και ως πνεύμα 

  συνεργασίας, αποτελεί σήμερον νέαν εκδήλωσιν της προσφάτου

  αναγεννήσεως. Εις τα ανωτέρω ονόματα ηδύναντο να προστεθούν 

  και άλλα : ο Γκρέκ και ο Ανδρόνης, διαπρεπείς συνθέται διαμένοντες

  εν Κερκύρα.

          Η εορτή του Σταδίου εδόθη  την Κυριακήν τη πρωτοβουλία της 

  Διευθύντριας του Αρσακείου κυρίας Βαρουξάκη. Ελαβον μέρος        

  αι 600 αρσακειάδες και το Σχολείον Μεταξά με προελάσεις,              

  αγώνας και εθνικούς χορούς. Αι εισπράξεις υπέρ της περιθάλ-

  ψεως των επιστράτων, ανήλθον εις 20,000 δραχμάς. Δεν πρέπει

  να παρέλθωμεν εν σιωπή και υπέρ των θυμάτων των δύο πολέ-


 • May 13, 2018 08:14:27 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

  ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

  αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

  Τύραννον.>>

          Μουσικόν Σύλλογον συνέπηξαν οι Έλληνες μουσουργοί 

  Σαμαράς, Καλομοίρης, Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Σακελλαρίδης,

  κ.λ.π. Η ένωσις τόσων ονομάτων διαπρεπών ελλήνων μουσουργών

  αδύνατος μόλις προ δεκαετίας, ως αξίαι μουσικαί, και ως πνεύμα 

  συνεργασίας, αποτελεί σήμερον νέαν εκδήλωσιν της προσφάτου

  αναγεννήσεως. Εις τα ανωτέρω ονόματα ηδύναντο να προστεθούν 

  και άλλα : ο Γκρέκ και ο Ανδρόνης, διαπρεπείς συνθέται διαμένοντες

  εν Κερκύρα.

          Η εορτή του Σταδίου εδόθη  την Κυριακήν τη πρωτοβουλία της 

  Διευθύντριας του Αρσακείου κυρίας Βαρουξάκη. Ελαβον μέρος        

  αι 600 αρσακειάδες και το Σχολείον Μεταξά με προελάσεις,              

  αγώνας και εθνικούς χορούς.


 • May 13, 2018 08:12:03 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

  ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

  αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

  Τύραννον.>>

          Μουσικόν Σύλλογον συνέπηξαν οι Έλληνες μουσουργοί 

  Σαμαράς, Καλομοίρης, Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Σακελλαρίδης,

  κ.λ.π. Η ένωσις τόσων ονομάτων διαπρεπών ελλήνων μουσουργών

  αδύνατος μόλις προ δεκαετίας, ως αξίαι μουσικαί, και ως πνεύμα 

  συνεργασίας, αποτελεί σήμερον νέαν εκδήλωσιν της προσφάτου

  αναγεννήσεως. Εις τα ανωτέρω ονόματα ηδύναντο να προστεθούν 

  και άλλα : ο Γκρέκ και ο Ανδρόνης, διαπρεπείς συνθέται


 • May 13, 2018 08:10:16 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

  ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

  αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

  Τύραννον.>>

          Μουσικόν Σύλλογον συνέπηξαν οι Έλληνες μουσουργοί 

  Σαμαράς, Καλομοίρης, Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Σακελλαρίδης,

  κ.λ.π. Η ένωσις τόσων ονομάτων διαπρεπών ελλήνων μουσουργών

  αδύνατος μόλις προ δεκαετίας, ως αξίαι μουσικαί, και ως πνεύμα 

  συνεργασίας, αποτελεί σήμερον νέαν εκδήλωσιν της προσφάτου • May 13, 2018 08:07:25 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

  ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

  αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

  Τύραννον.>>

          Μουσικόν • May 13, 2018 08:07:06 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και 

  ευάερον εντός της στοάς της δεξιά της πλατείας Κολοκοτρώνη)

  αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με τον   << Οιδίποδα   

  Τύραννον.>> • May 13, 2018 08:05:18 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-

  ληνικού θεάτρου, των πρώτων σκαπανέων του, συγγραφέων και 

  ηθοποιών, περί του προορισμού του ελληνικού θεάτρου, το οποίον 

  να είναι υπέρποτε σήμερον όργανον εθνικής και κοινωνικής ανα-

  γεννήσεως. Επαξίως το <<Κεντρικόν>> (ευρυχωρότατον και  • May 13, 2018 08:02:17 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ-
 • May 13, 2018 08:02:03 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ


  Αλλά <<ου μόνον άρτου ζήσεται άνθρωπος>>, καθώς απο-

  δεικνύουν σήμερον αι Αθήναι, αι οποίαι εν τω μέσω τόσης ελ-

  λείψεως ψωμιού, γεομήλων και άλλων ειδών τροφής ανεγείρουν

  θέατρα, ιδρύουν εταιρείας μουσικάς, δίδουν αγώνας εις το Στά-

  διον και παντοειδείς διαλέξεις και παραστάσεις. Κίνησις, αληθώς,

  πρωτοφανής. Το νέον θέατρον, εις του οποίου τα εγκαίνια παρέστη-

  μεν χθες είναι το θερινόν <<Κεντρικόν>>, του θιάσου Νίκα-Φυρστ-

  Λεπενιώτου. Μετά τον αγιασμόν εγένετο διάλεξις υπό του κ. Κα-

  λογεροπούλου της <<Πινακοθήκης>> περί της  εξελίξεως του ελ- • May 13, 2018 07:55:57 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον δημοκρατικόν κ. Ράλλην υπουργόν των Οικονο-

  μικών, ολίγην ανακούφισιν εκ της μεταρρυθμίσεως του δασμο-

  λογίου, καθ'όσον αφορά τον σίτον και τα άλευρα και άλλα είδη

  πρώτης ανάγκης.


 • May 13, 2018 07:53:08 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916  


  Μία άποψις του θρυλικού Βερδέν όπως φαίνεται σήμερον.


  Επανερχόμενος εις τας εκλογάς, οι νεοεκλεγέντες βουλευταί,

  καθώς εγνώσθη ήδη, δεν θα μεταβούν εις την Βουλήν, τουλά-

  χιστον επί του παρόντος. Ούτε φαίνεται ότι η λαϊκή ετυμηγορία

  θα έχη επίδρασιν επί των τυχών της Κυβερνήσεως, την οποίαν 

  απασχολούν τα ζητήματα του Δανείου και της φορολογίας των

  κερδών του πολέμου προς αντιμετώπισιν δυσχερειών. Ο λαός 

  ελπίζει από τον  • May 13, 2018 07:48:04 Garyfallia Pappa

  340                                                        Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                             20)2 Ιουνίου, 1916


Description

Save description
 • 37.9838096||23.7275388||

  Αθήνα

 • 49.1598764||5.3844231||

  Βερντέν

 • 51.5073509||-0.12775829999998223||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location Αθήνα
 • Additional document location Βερντέν
Login and add location


ID
18712 / 212200
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Propaganda

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note