ALEXANDROS KALAITZAKIS' SUBSCRIPTION, item 4

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

         Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

φωτίση τα πνεύματα.

Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

        Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

ρίας>>.

                                              (Καθυστερήσασα).

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

       ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                Αθήναι, 28 Απριλίου.

Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

γερμανικής επικρατήσεως.

         Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

-διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

          Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς εκλογικής πά-

λης, ετυμηγορία υπέρ του κ. Βενιζέλου καθώς διατείνονται και

αι αντιβενιζελικαί <<Αθήναι>>. Η κοινωνία περιμένει να κρίνη 

σαφέσετερον το πολιτικόν φρόνημα του λαού από άλλας επαναλη-

πτικάς εκλογάς εις την πρωτεύουσαν και τας επαρχίας της Πα-

λαιάς Ελλάδος.

Το Βερδέν απασχολεί τοσούτον τους Γερμανούς, ώστε μαν-

θάνω από καλήν πηγήν ότι σημαντικός αριθμός γερμανών και 

αυστριακών απεσπάσθησαν από την Βαλκανικήν δια το δυτικόν 

μέτωπον αφήσαντες την μέριμναν του αγώνος εις τους Βουλγά-

ρους, οι οποίοι δεν θα σπεύσουν βέβαια να επιτεθούν. Μάλιστα, 

φαίνεται οσημέραι πιθανωτέρα η επίθεσις εκ μέρους των συμ-

μάχων, τώρα μάλιστα με την συμμετοχήν των Σέρβων, των 

οποίων η μεταφορά θα έχη ίσως συμπληρωθή μέχρι της αφίξεως

της παρούσης. Επί του παρόντος το πλείστον των Σέρβων εγ-

καθίσταται εις την Χαλκιδικήν, προσωρινώς , προτού αναλάβουν 

τον αγώνα εις την πρώτην γραμμήν, υπέρ της δούλης πατρίδος 

των. Ο σερβικός στρατός θα ανασυνταχθή εις τρεις στρατιάς 

υπό τον Βάσιτς, Στεφάνοβιτς και Στούρμ, υπό την αρχιστρατη-

γίαν του σέρβου Πρίγκηπος Διαδόχου.


Εν μέσω του φοβερού πανευρωπαϊκού σάλου η είδισις της 

επανόδου του περιφήμου εξερευνητού πλοιάρχου Σερ Έρνεστ

Σάκλετων, μετά πολύμηνον αφάνειαν εις τους πάγους του Νοτίου 

Πόλου, ηκούσθη παντού μετά χαράς και ανακουφίσεως.
Transcription saved

20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

         Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

φωτίση τα πνεύματα.

Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

        Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

ρίας>>.

                                              (Καθυστερήσασα).

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

       ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                Αθήναι, 28 Απριλίου.

Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

γερμανικής επικρατήσεως.

         Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

-διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

          Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς εκλογικής πά-

λης, ετυμηγορία υπέρ του κ. Βενιζέλου καθώς διατείνονται και

αι αντιβενιζελικαί <<Αθήναι>>. Η κοινωνία περιμένει να κρίνη 

σαφέσετερον το πολιτικόν φρόνημα του λαού από άλλας επαναλη-

πτικάς εκλογάς εις την πρωτεύουσαν και τας επαρχίας της Πα-

λαιάς Ελλάδος.

Το Βερδέν απασχολεί τοσούτον τους Γερμανούς, ώστε μαν-

θάνω από καλήν πηγήν ότι σημαντικός αριθμός γερμανών και 

αυστριακών απεσπάσθησαν από την Βαλκανικήν δια το δυτικόν 

μέτωπον αφήσαντες την μέριμναν του αγώνος εις τους Βουλγά-

ρους, οι οποίοι δεν θα σπεύσουν βέβαια να επιτεθούν. Μάλιστα, 

φαίνεται οσημέραι πιθανωτέρα η επίθεσις εκ μέρους των συμ-

μάχων, τώρα μάλιστα με την συμμετοχήν των Σέρβων, των 

οποίων η μεταφορά θα έχη ίσως συμπληρωθή μέχρι της αφίξεως

της παρούσης. Επί του παρόντος το πλείστον των Σέρβων εγ-

καθίσταται εις την Χαλκιδικήν, προσωρινώς , προτού αναλάβουν 

τον αγώνα εις την πρώτην γραμμήν, υπέρ της δούλης πατρίδος 

των. Ο σερβικός στρατός θα ανασυνταχθή εις τρεις στρατιάς 

υπό τον Βάσιτς, Στεφάνοβιτς και Στούρμ, υπό την αρχιστρατη-

γίαν του σέρβου Πρίγκηπος Διαδόχου.


Εν μέσω του φοβερού πανευρωπαϊκού σάλου η είδισις της 

επανόδου του περιφήμου εξερευνητού πλοιάρχου Σερ Έρνεστ

Σάκλετων, μετά πολύμηνον αφάνειαν εις τους πάγους του Νοτίου 

Πόλου, ηκούσθη παντού μετά χαράς και ανακουφίσεως.

Transcription history
 • May 13, 2018 07:45:59 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς εκλογικής πά-

  λης, ετυμηγορία υπέρ του κ. Βενιζέλου καθώς διατείνονται και

  αι αντιβενιζελικαί <<Αθήναι>>. Η κοινωνία περιμένει να κρίνη 

  σαφέσετερον το πολιτικόν φρόνημα του λαού από άλλας επαναλη-

  πτικάς εκλογάς εις την πρωτεύουσαν και τας επαρχίας της Πα-

  λαιάς Ελλάδος.

  Το Βερδέν απασχολεί τοσούτον τους Γερμανούς, ώστε μαν-

  θάνω από καλήν πηγήν ότι σημαντικός αριθμός γερμανών και 

  αυστριακών απεσπάσθησαν από την Βαλκανικήν δια το δυτικόν 

  μέτωπον αφήσαντες την μέριμναν του αγώνος εις τους Βουλγά-

  ρους, οι οποίοι δεν θα σπεύσουν βέβαια να επιτεθούν. Μάλιστα, 

  φαίνεται οσημέραι πιθανωτέρα η επίθεσις εκ μέρους των συμ-

  μάχων, τώρα μάλιστα με την συμμετοχήν των Σέρβων, των 

  οποίων η μεταφορά θα έχη ίσως συμπληρωθή μέχρι της αφίξεως

  της παρούσης. Επί του παρόντος το πλείστον των Σέρβων εγ-

  καθίσταται εις την Χαλκιδικήν, προσωρινώς , προτού αναλάβουν 

  τον αγώνα εις την πρώτην γραμμήν, υπέρ της δούλης πατρίδος 

  των. Ο σερβικός στρατός θα ανασυνταχθή εις τρεις στρατιάς 

  υπό τον Βάσιτς, Στεφάνοβιτς και Στούρμ, υπό την αρχιστρατη-

  γίαν του σέρβου Πρίγκηπος Διαδόχου.


  Εν μέσω του φοβερού πανευρωπαϊκού σάλου η είδισις της 

  επανόδου του περιφήμου εξερευνητού πλοιάρχου Σερ Έρνεστ

  Σάκλετων, μετά πολύμηνον αφάνειαν εις τους πάγους του Νοτίου 

  Πόλου, ηκούσθη παντού μετά χαράς και ανακουφίσεως.

 • May 13, 2018 07:43:34 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς εκλογικής πά-

  λης, ετυμηγορία υπέρ του κ. Βενιζέλου καθώς διατείνονται και

  αι αντιβενιζελικαί <<Αθήναι>>. Η κοινωνία περιμένει να κρίνη 

  σαφέσετερον το πολιτικόν φρόνημα του λαού από άλλας επαναλη-

  πτικάς εκλογάς εις την πρωτεύουσαν και τας επαρχίας της Πα-

  λαιάς Ελλάδος.

  Το Βερδέν απασχολεί τοσούτον τους Γερμανούς, ώστε μαν-

  θάνω από καλήν πηγήν ότι σημαντικός αριθμός γερμανών και 

  αυστριακών απεσπάσθησαν από την Βαλκανικήν δια το δυτικόν 

  μέτωπον αφήσαντες την μέριμναν του αγώνος εις τους Βουλγά-

  ρους, οι οποίοι δεν θα σπεύσουν βέβαια να επιτεθούν. Μάλιστα, 

  φαίνεται οσημέραι πιθανωτέρα η επίθεσις εκ μέρους των συμ-

  μάχων, τώρα μάλιστα με την συμμετοχήν των Σέρβων, των 

  οποίων η μεταφορά θα έχη ίσως συμπληρωθή μέχρι της αφίξεως

  της παρούσης. Επί του παρόντος το πλείστον των Σέρβων εγ-

  καθίσταται εις την Χαλκιδικήν, προσωρινώς , προτού αναλάβουν 

  τον αγώνα εις την πρώτην γραμμήν, υπέρ της δούλης πατρίδος 

  των. Ο σερβικός στρατός θα ανασυνταχθή εις τρεις στρατιάς 

  υπό τον Βάσιτς, Στεφάνοβιτς και Στούρμ, υπό την αρχιστρατη-

  γίαν του σέρβου Πρίγκηπος Διαδόχου.

 • May 13, 2018 07:41:40 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς εκλογικής πά-

  λης, ετυμηγορία υπέρ του κ. Βενιζέλου καθώς διατείνονται και

  αι αντιβενιζελικαί <<Αθήναι>>. Η κοινωνία περιμένει να κρίνη 

  σαφέσετερον το πολιτικόν φρόνημα του λαού από άλλας επαναλη-

  πτικάς εκλογάς εις την πρωτεύουσαν και τας επαρχίας της Πα-

  λαιάς Ελλάδος.

  Το Βερδέν απασχολεί τοσούτον τους Γερμανούς, ώστε μαν-

  θάνω από καλήν πηγήν ότι σημαντικός αριθμός γερμανών και 

  αυστριακών απεσπάσθησαν από την Βαλκανικήν δια το δυτικόν 

  μέτωπον αφήσαντες την μέριμναν του αγώνος εις τους Βουλγά-

  ρους, οι οποίοι δεν θα σπεύσουν βέβαια να επιτεθούν. Μάλιστα, 

  φαίνεται οσημέραι πιθανωτέρα η επίθεσις εκ μέρους των συμ-

  μάχων, τώρα μάλιστα με την συμμετοχήν των Σέρβων, των 

  οποίων η μεταφορά θα έχη ίσως συμπληρωθή μέχρι της αφίξεως

  της παρούσης. Επί του παρόντος το πλείστον των Σέρβων εγ-

  καθίσταται εις την Χαλκιδικήν, προσωρινώς , προτού αναλάβουν 

  τον αγώνα εις την πρώτην γραμμήν, υπέρ της δούλης πατρίδος 

  των.

 • May 13, 2018 07:36:48 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς εκλογικής πά-

  λης, ετυμηγορία υπέρ του κ. Βενιζέλου καθώς διατείνονται και

  αι αντιβενιζελικαί <<Αθήναι>>. Η κοινωνία περιμένει να κρίνη 

  σαφέσετερον το πολιτικόν φρόνημα του λαού από άλλας επαναλη-

  πτικάς εκλογάς εις την πρωτεύουσαν και τας επαρχίας της Πα-

  λαιάς Ελλάδος.

  Το Βερδέν απασχολεί τοσούτον τους Γερμανούς, ώστε μαν-

  θάνω από καλήν πηγήν ότι σημαντικός αριθμός γερμανών και 

  αυστριακών απεσπάσθησαν από την Βαλκανικήν δια το δυτικόν 

  μέτωπον αφήσαντες την μέριμναν του αγώνος εις τους 

 • May 13, 2018 07:35:18 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς εκλογικής πά-

  λης, ετυμηγορία υπέρ του κ. Βενιζέλου καθώς διατείνονται και

  αι αντιβενιζελικαί <<Αθήναι>>. Η κοινωνία περιμένει να κρίνη 

  σαφέσετερον το πολιτικόν φρόνημα του λαού από άλλας επαναλη-

  πτικάς εκλογάς εις την πρωτεύουσαν και τας επαρχίας της Πα-

  λαιάς Ελλάδος.

  Το Βερδέν απασχολεί τοσούτον τους Γερμανούς, ώστε μαν-

  θάνω από καλήν πηγήν ότι σημαντικός αριθμός γερμανών και 

  αυστριακών απεσπάσθησαν από την 

 • May 13, 2018 07:33:46 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς εκλογικής πά-

  λης, ετυμηγορία υπέρ του κ. Βενιζέλου καθώς διατείνονται και

  αι αντιβενιζελικαί <<Αθήναι>>. Η κοινωνία περιμένει να κρίνη 

  σαφέσετερον το πολιτικόν φρόνημα του λαού από άλλας επαναλη-

  πτικάς εκλογάς εις την πρωτεύουσαν και τας επαρχίας της Πα-

  λαιάς Ελλάδος.

 • May 13, 2018 07:29:06 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς εκλογικής πά-

  λης, ετυμηγορία υπέρ του κ. Βενιζέλου καθώς διατείνονται και

  αι αντιβενιζελικαί <<Αθήναι>>.

 • May 13, 2018 07:26:53 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς 

 • May 13, 2018 07:26:45 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς 
 • May 13, 2018 07:25:45 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά

  την παρούσαν εκλογήν, προσήλθεν εις τας κάλπας δεκα-

  πλάσιος αριθμός εκλογέων, ότι υπήρξε εκλογική ετυμηγορία 

  εις τους δύο πρώτους νόμους δια της προσελεύσεως όλων σχεδόν 

  των εκλογέων, εις δε τον τρίτον κατόπιν σοβαράς  • May 13, 2018 07:23:43 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι

  ενώ ο Βενιζελικός Ιορδάνος υπερίσχυσε με ένδεκα χιλιάδας ψη-

  φους περίπου, αντιπάλους είχε δύο, ων ο εις ανήκεν εις το αντι-

  βενιζελικόν κόμμα και ο έτερος ανεξάρτητος.

            Οι αντιβενιζελικοί προβάλλουν πλείστας δικαιολογίας αι

  οποίαι δείχνουν εις ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τις απομα-

  κρυνόμενος από την αλήθειαν η οποία είναι μιά και απλή. Και η 

  αλήθεια είναι ότι και εν Χίω και εν Μιτυλήνη και εν Δράμα, κατά • May 13, 2018 07:18:44 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως.

           Σχετικώς προς την εκλογήν Δράμας, τα μη κυβερνηητικά φύλλα

  αποδίδουν τα αποτελέσματα τα μεν εις τον διχασμόν των οπαδών

  -διότι ο κ. Γούδας και ο κ. Μπαλτατζής υπεστήριζον έκαστος

  ίδιον υποψήφιον- τα δε εις την παρουσίαν των αγγλογάλλων !

  Αλλά εις το τελευταίον τούτο επιχείρημα δίδεται η απάντησις 

  ότι οι αγγλογάλλοι δεν υπήρχον εις εκείνην την επαρχίαν και ότι

  οπωσδήποτε αγγλογάλλοι υπήρχον εν Ελλάδι και τον Δεκέμβριον.

  Όσον αφορά τον διχασμόν των ψήφων, δίδεται η απάντησις, ότι
 • May 12, 2018 22:53:22 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. 

  Κατά τα βενιζελικά φύλλα, η σπουδή αυτή διαδόσεως μιας τόσον 

  σ α ν σ α σ ι ο ν έ λ ειδήσεως, σκοπόν είχε να αποσπάση την γε-

  νικήν βαθείαν εντύπωσιν δια τα αποτελέσματα της εκλογής Δρα-

  μας. Παρελθούσης της ψυχολογικής στιγμής, η Γερμανική 

  Πρεσβεία διέψευσεν χθες τας πολύ εσπευσμένας φήμας περί

  γερμανικής επικρατήσεως. • May 12, 2018 22:49:13 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλήξεων της γερμανικής προπαγάνδας, η οποία, κάπως 

  πλειότερον εντός του ρόλου της, μας εσερβίρησε από τριημέρου

  και την κατάληψιν του λόφου 304 και τον κίνδυνον πτώσεως του

  Βέρδεν. Διότι φυσικά, εις τα σημεία αυτά του δυτικού μετώπου

  και εντονώτατα συγκεντρωμένη και παρ'ημίν η γενική προσοχή. • May 12, 2018 22:45:04 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! !

  Ειδήσεις Ιταλικαί δια Βερολίνου ! Βέβαια αι ειδήσεις εκείναι

  ήσαν προωρισμέναι δια την εσωτερικήν γερμανικήν κατανάλωσιν

  και τις οίδε πως παραπλανησθείσαι έφθασαν ενταύθα και δη δια 

  του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Να, και μία εκ των χιουαμοριστι-

  κων εκπλ • May 12, 2018 22:40:56 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.

                                  Αθήναι, 28 Απριλίου.

  Η γερμανική προπαγάνδα λαμβάνει σήμερον την φροντίδα 

  να πληροφορήση το νόημον κοινόν της πρωτευούσης εκ Β ε ρ ο -

  λ ί ν ο υ δια μέσου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίον ση-

  μειωτέον έχει ανταποκριτήν εις Ρώμην, ότι ο εκεί Δήμαρχος 

  Πρίγκηψ Κολόννα ήτο αντίθετος της συμμετοχής της Ιταλίας

  εις τον πόλεμον και ότι το <<Αβάντι>> όργανον των ιταλών σοσια-

  λιστών κάτι λέγει δια οικονομικάς στενοχωρίας της Απουλίας! ! • May 12, 2018 22:35:05 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.

                                                (Καθυστερήσασα).

  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ-

  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩ-

  ΠΟΝ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΗ

  ΚΙΝΗΣΙΣ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΤΟ 

         ΝΕΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ.


 • May 12, 2018 22:19:41 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.

          Ήνοιξε φέτος μια έκθεσις καλλιτεχνική εις το Ζάππειον, η 

  οποία αληθώς δεν θα θεωρήται τοιαύτη ούτε εις την 

  σκέψιν των διοργανωσάντων, η μάλλον των αυτοσχεδιασάντων

  αυτήν. Επιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε να  την παρακολουθήσωμεν 

  καθώς παν το οποίον σχετίζεται με την φιλολογικήν και τεχνικήν

  πρόοδον του τόπου μας, εις την ιδιαιτέραν στήλην της <<Εσπε-

  ρίας>>.


 • May 12, 2018 22:14:25 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος δεν θα επιτρέψη την άμεσον εμφάνισην των ευεργετη-

  μάτων ειμή εν ελάχιστη κλίμακι. Εις τα εγκαίνια θα παραστή ο

  Υπουργός κ. Δ.Ράλλης.


 • May 12, 2018 22:12:40 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.

  Τα εξωτερικά ζητήματα, δεν επιτρέπουν να εξαρθή δεόντως

  γεγονός πρώτης τάξεως, καθώς είναι η συντελεσθείσα ήδη ένωσις

  της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η οποία ενω-

  νει τέλος πάντων την χώραν μας με την λοιπήν Ευρώπην. Το

  ταξείδιον υποτίθεται ότι θα γίνη όσον ούπω, διαρκείας μόνον δώδε-

  δεκα ωρών με τιμήν πρώτης θέσεως περί τας πεντήκοντα δραχ-

  μας. Τα επακόλουθα της συγκοινωνίας ταύτης θα είναι απείρως

  ευεργετικά και θα υπερβούν τα σήμερον φανταζόμενα. Μόνον ότι

  ο πόλεμος 


 • May 12, 2018 22:08:13 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

           Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.


 • May 12, 2018 22:07:51 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης;

  Και είναι ευχάριστον ότι και η << Εσπερία>> συνετέλεσε δια 

  της πραγματικής εκθέσεως της οργανώσεως των Συμμάχων, να

  φωτίση τα πνεύματα.


 • May 12, 2018 22:05:52 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339


  είναι όντως τολμηρά και δεικνύει ολίγην ψυχολόγησιν της σημε-

  ρινής καταστάσεως των εμπολέμων. Αν αναφέρω ταύτην, είναι

  δια να προσθέσω ότι ο Σοκόλης εθεωρείτο μέχρι χθες εκ των 

  γερμανοφίλων και των πιστευόντων ότι η Γερμμανία θα ενίκα!

  Το περί ειρήνης κήρυγμά του μή δεν είναι δηλωτικόν ότι εις 

  τους ενταύθα περιορισμένους γερμανοπλήκτους αρχίζουν να 

  ανοίγωνται τα μάτια περί του αδυνάτου μιας γερμανικής νίκης; • May 12, 2018 22:00:36 Garyfallia Pappa

  20)2 Ιουνίου, 1916                                                              Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                  339Description

Save description
 • 37.9838096||23.7275388||

  Αθήνα

 • 52.5200066||13.404954||

  Βερολίνο

 • 41.9027835||12.4963655||

  Ρώμη

 • 49.1598764||5.3844231||

  Βερντέν

 • 41.149001||24.1470796||

  Δράμα

 • 38.3681824||26.1310056||

  Χίος

 • 39.1067382||26.5572747||

  Μυτιλήνη

 • 40.3694997||23.287085||

  Χαλκιδική

 • 51.5073509||-0.12775829999998223||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location Αθήνα
 • Additional document location Βερολίνο
 • Additional document location Ρώμη
 • Additional document location Βερντέν
 • Additional document location Δράμα
 • Additional document location Χίος
 • Additional document location Μυτιλήνη
 • Additional document location Χαλκιδική


ID
18712 / 212199
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Balkans

 • PropagandaNotes and questions

Login to leave a note