ALEXANDROS KALAITZAKIS' SUBSCRIPTION, item 3

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                 ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                               Αθήναι, 18 Μαΐου.

Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

Ελλάδα.>>

         Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


       Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

της Ρώμης.

       Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας. Αλλά ψιθυρίζε-

ται και η ατοιμαζομένη άφιξις ρώσσων, άγγλων δε εξ Αιγύπτου.

Και πολλά άγνωστα, ως είκος παραμένουν, αναφαινομένου μόνον 

ότι το βαλκανικόν μέτωπον προώρισται να αποβή προσεχώς 

πρώτης τάξεως, μέλλον να παίξη πρώτιστον ρόλον εις τον 

μέγαν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως

και οι αρχαίοι πόλεμοι περί αυτοκρατορίας δεν εκρίθησαν εις

την Ανατολήν μακράν της Δύσεως; Αι διαφοραί μεταξύ Πομπηΐου 

και Ιουλίου Καίσαρος δεν εκρίθησαν εν Ανατολή, καθώς και αι 

μεταξύ της Δευτέρας Τριανδρίας;

         H Θεσσαλονίκη δεν φέρει εις Βιέννην, η οποία κατά τον

Βίσμαρκ άγει εις Βερολίνον;. . . . . Είναι ευχάριστον και δηλω-

τικόν νίκης το εξής : Ότι η Γερμανία έχασε την πρωτοβουλίαν 

της μετατοπίσεως του Αγώνος εις Ανατολήν, και ότι η πρωτο-

βουλία αυτή ευρίσκεται σήμερον εις τας χείρας των Συμμάχων....

         Η μεταβολή αυτή δεν ήτο δυνατόν να μη κάμη εντύπωσιν

και ενταύθα. Και αναφέρω εκ χρονογραφικού χαθήκοντος ότι

προχθές ένας των νοημονεστέρων βουλευτών ο κ. Σοκόλης εκ

Κερκύρας, λαβών αφορμήν εκ της διαμαρτυρίας της Δούμας δια

την τορπίλλισιν της <<Πορτογαλλίας>> εξέφερε λέξεις συμπα-

θείας δια την Ρωσσίαν και τα αναξιοπαθούντα θύματα του πολέ-

μου και εξέφρασε την ευχήν, ίνα τη πρωτοβουλία της Αμερικής,

πάντα τα ουδέτερα κράτη επέμβουν δια την συνομολόγησιν της 

ειρήνης. Η ποιητική αύτη πτήσις του Κερκυραίου βουλευτούTranscription saved

338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                 ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                               Αθήναι, 18 Μαΐου.

Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

Ελλάδα.>>

         Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


       Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

της Ρώμης.

       Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας. Αλλά ψιθυρίζε-

ται και η ατοιμαζομένη άφιξις ρώσσων, άγγλων δε εξ Αιγύπτου.

Και πολλά άγνωστα, ως είκος παραμένουν, αναφαινομένου μόνον 

ότι το βαλκανικόν μέτωπον προώρισται να αποβή προσεχώς 

πρώτης τάξεως, μέλλον να παίξη πρώτιστον ρόλον εις τον 

μέγαν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως

και οι αρχαίοι πόλεμοι περί αυτοκρατορίας δεν εκρίθησαν εις

την Ανατολήν μακράν της Δύσεως; Αι διαφοραί μεταξύ Πομπηΐου 

και Ιουλίου Καίσαρος δεν εκρίθησαν εν Ανατολή, καθώς και αι 

μεταξύ της Δευτέρας Τριανδρίας;

         H Θεσσαλονίκη δεν φέρει εις Βιέννην, η οποία κατά τον

Βίσμαρκ άγει εις Βερολίνον;. . . . . Είναι ευχάριστον και δηλω-

τικόν νίκης το εξής : Ότι η Γερμανία έχασε την πρωτοβουλίαν 

της μετατοπίσεως του Αγώνος εις Ανατολήν, και ότι η πρωτο-

βουλία αυτή ευρίσκεται σήμερον εις τας χείρας των Συμμάχων....

         Η μεταβολή αυτή δεν ήτο δυνατόν να μη κάμη εντύπωσιν

και ενταύθα. Και αναφέρω εκ χρονογραφικού χαθήκοντος ότι

προχθές ένας των νοημονεστέρων βουλευτών ο κ. Σοκόλης εκ

Κερκύρας, λαβών αφορμήν εκ της διαμαρτυρίας της Δούμας δια

την τορπίλλισιν της <<Πορτογαλλίας>> εξέφερε λέξεις συμπα-

θείας δια την Ρωσσίαν και τα αναξιοπαθούντα θύματα του πολέ-

μου και εξέφρασε την ευχήν, ίνα τη πρωτοβουλία της Αμερικής,

πάντα τα ουδέτερα κράτη επέμβουν δια την συνομολόγησιν της 

ειρήνης. Η ποιητική αύτη πτήσις του Κερκυραίου βουλευτού
Transcription history
 • May 12, 2018 21:57:37 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

  μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

  δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

  τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

  Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

  ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

  ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

  Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας. Αλλά ψιθυρίζε-

  ται και η ατοιμαζομένη άφιξις ρώσσων, άγγλων δε εξ Αιγύπτου.

  Και πολλά άγνωστα, ως είκος παραμένουν, αναφαινομένου μόνον 

  ότι το βαλκανικόν μέτωπον προώρισται να αποβή προσεχώς 

  πρώτης τάξεως, μέλλον να παίξη πρώτιστον ρόλον εις τον 

  μέγαν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως

  και οι αρχαίοι πόλεμοι περί αυτοκρατορίας δεν εκρίθησαν εις

  την Ανατολήν μακράν της Δύσεως; Αι διαφοραί μεταξύ Πομπηΐου 

  και Ιουλίου Καίσαρος δεν εκρίθησαν εν Ανατολή, καθώς και αι 

  μεταξύ της Δευτέρας Τριανδρίας;

           H Θεσσαλονίκη δεν φέρει εις Βιέννην, η οποία κατά τον

  Βίσμαρκ άγει εις Βερολίνον;. . . . . Είναι ευχάριστον και δηλω-

  τικόν νίκης το εξής : Ότι η Γερμανία έχασε την πρωτοβουλίαν 

  της μετατοπίσεως του Αγώνος εις Ανατολήν, και ότι η πρωτο-

  βουλία αυτή ευρίσκεται σήμερον εις τας χείρας των Συμμάχων....

           Η μεταβολή αυτή δεν ήτο δυνατόν να μη κάμη εντύπωσιν

  και ενταύθα. Και αναφέρω εκ χρονογραφικού χαθήκοντος ότι

  προχθές ένας των νοημονεστέρων βουλευτών ο κ. Σοκόλης εκ

  Κερκύρας, λαβών αφορμήν εκ της διαμαρτυρίας της Δούμας δια

  την τορπίλλισιν της <<Πορτογαλλίας>> εξέφερε λέξεις συμπα-

  θείας δια την Ρωσσίαν και τα αναξιοπαθούντα θύματα του πολέ-

  μου και εξέφρασε την ευχήν, ίνα τη πρωτοβουλία της Αμερικής,

  πάντα τα ουδέτερα κράτη επέμβουν δια την συνομολόγησιν της 

  ειρήνης. Η ποιητική αύτη πτήσις του Κερκυραίου βουλευτού
 • May 12, 2018 21:57:34 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

  μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

  δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

  τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

  Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

  ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

  ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

  Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας. Αλλά ψιθυρίζε-

  ται και η ατοιμαζομένη άφιξις ρώσσων, άγγλων δε εξ Αιγύπτου.

  Και πολλά άγνωστα, ως είκος παραμένουν, αναφαινομένου μόνον 

  ότι το βαλκανικόν μέτωπον προώρισται να αποβή προσεχώς 

  πρώτης τάξεως, μέλλον να παίξη πρώτιστον ρόλον εις τον 

  μέγαν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως

  και οι αρχαίοι πόλεμοι περί αυτοκρατορίας δεν εκρίθησαν εις

  την Ανατολήν μακράν της Δύσεως; Αι διαφοραί μεταξύ Πομπηΐου 

  και Ιουλίου Καίσαρος δεν εκρίθησαν εν Ανατολή, καθώς και αι 

  μεταξύ της Δευτέρας Τριανδρίας;

           H Θεσσαλονίκη δεν φέρει εις Βιέννην, η οποία κατά τον

  Βίσμαρκ άγει εις Βερολίνον;. . . . . Είναι ευχάριστον και δηλω-

  τικόν νίκης το εξής : Ότι η Γερμανία έχασε την πρωτοβουλίαν 

  της μετατοπίσεως του Αγώνος εις Ανατολήν, και ότι η πρωτο-

  βουλία αυτή ευρίσκεται σήμερον εις τας χείρας των Συμμάχων....

           Η μεταβολή αυτή δεν ήτο δυνατόν να μη κάμη εντύπωσιν

  και ενταύθα. Και αναφέρω εκ χρονογραφικού χαθήκοντος ότι

  προχθές ένας των νοημονεστέρων βουλευτών ο κ. Σοκόλης εκ

  Κερκύρας, λαβών αφορμήν εκ της διαμαρτυρίας της Δούμας δια

  την τορπίλλισιν της <<Πορτογαλλίας>> εξέφερε λέξεις συμπα-

  θείας δια την Ρωσσίαν και τα αναξιοπαθούντα θύματα του πολέ-

  μου και εξέφρασε την ευχήν, ίνα τη πρωτοβουλία της Αμερικής,

  πάντα τα ουδέτερα κράτη επέμβουν δια την συνομολόγησιν της 

  ειρήνης. Η ποιητική αύτη πτήσις του Κερκυραίου βουλευτού • May 12, 2018 21:57:04 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

  μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

  δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

  τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

  Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

  ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

  ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

  Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας. Αλλά ψιθυρίζε-

  ται και η ατοιμαζομένη άφιξις ρώσσων, άγγλων δε εξ Αιγύπτου.

  Και πολλά άγνωστα, ως είκος παραμένουν, αναφαινομένου μόνον 

  ότι το βαλκανικόν μέτωπον προώρισται να αποβή προσεχώς 

  πρώτης τάξεως, μέλλον να παίξη πρώτιστον ρόλον εις τον 

  μέγαν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως

  και οι αρχαίοι πόλεμοι περί αυτοκρατορίας δεν εκρίθησαν εις

  την Ανατολήν μακράν της Δύσεως; Αι διαφοραί μεταξύ Πομπηΐου 

  και Ιουλίου Καίσαρος δεν εκρίθησαν εν Ανατολή, καθώς και αι 

  μεταξύ της Δευτέρας Τριανδρίας;

           H Θεσσαλονίκη δεν φέρει εις Βιέννην, η οποία κατά τον

  Βίσμαρκ άγει εις Βερολίνον;. . . . . Είναι ευχάριστον και δηλω-

  τικόν νίκης το εξής : Ότι η Γερμανία έχασε την πρωτοβουλίαν 

  της μετατοπίσεως του Αγώνος εις Ανατολήν, και ότι η πρωτο-

  βουλία αυτή ευρίσκεται σήμερον εις τας χείρας των Συμμάχων....

           Η μεταβολή αυτή δεν ήτο δυνατόν να μη κάμη εντύπωσιν

  και ενταύθα. Και αναφέρω εκ χρονογραφικού χαθήκοντος ότι

  προχθές ένας των νοημονεστέρων βουλευτών ο κ. Σοκόλης εκ

  Κερκύρας, λαβών αφορμήν εκ της διαμαρτυρίας της Δούμας δια

  την τορπίλλισιν της <<Πορτογαλλίας>> εξέφερε λέξεις συμπα-

  θείας δια την Ρωσσίαν και τα αναξιοπαθούντα θύματα του πολέ-

  μου και εξέφρασε την ευχήν, ίνα τη πρωτοβουλία της Αμερικής,

  πάντα τα ουδέτερα κράτη επέμβουν δια την συνομολόγησιν της 

  ειρήνης. Η ποιητική αύτη πτήσις του Κερκυραίου βουλευτού


 • May 12, 2018 21:53:09 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

  μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

  δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

  τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

  Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

  ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

  ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

  Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας. Αλλά ψιθυρίζε-

  ται και η ατοιμαζομένη άφιξις ρώσσων, άγγλων δε εξ Αιγύπτου.

  Και πολλά άγνωστα, ως είκος παραμένουν, αναφαινομένου μόνον 

  ότι το βαλκανικόν μέτωπον προώρισται να αποβή προσεχώς 

  πρώτης τάξεως, μέλλον να παίξη πρώτιστον ρόλον εις τον 

  μέγαν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως

  και οι αρχαίοι πόλεμοι περί αυτοκρατορίας δεν εκρίθησαν εις

  την Ανατολήν μακράν της Δύσεως; Αι διαφοραί μεταξύ Πομπηΐου 

  και Ιουλίου Καίσαρος δεν εκρίθησαν εν Ανατολή, καθώς και αι 

  μεταξύ της Δευτέρας Τριανδρίας;

           H Θεσσαλονίκη δεν φέρει εις Βιέννην, η οποία κατά τον

  Βίσμαρκ άγει εις Βερολίνον;. . . . . Είναι ευχάριστον και δηλω-

  τικόν νίκης το εξής : Ότι η Γερμανία έχασε την πρωτοβουλίαν 

  της μετατοπίσεως του Αγώνος εις Ανατολήν, και ότι η πρωτο-

  βουλία αυτή ευρίσκεται σήμερον εις τας χείρας των Συμμάχων....

           Η μεταβολή αυτή δεν ήτο δυνατόν να μη κάμη εντύπωσιν

  και ενταύθα. Και αναφέρω εκ χρονογραφικού χαθήκοντος ότι

  προχθές ένας των νοημονεστέρων βουλευτών ο κ. Σοκόλης εκ

  Κερκύρας, λαβών αφορμήν εκ της διαμαρτυρίας της Δούμας δια


 • May 12, 2018 21:50:56 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

  μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

  δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

  τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

  Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

  ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

  ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

  Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας. Αλλά ψιθυρίζε-

  ται και η ατοιμαζομένη άφιξις ρώσσων, άγγλων δε εξ Αιγύπτου.

  Και πολλά άγνωστα, ως είκος παραμένουν, αναφαινομένου μόνον 

  ότι το βαλκανικόν μέτωπον προώρισται να αποβή προσεχώς 

  πρώτης τάξεως, μέλλον να παίξη πρώτιστον ρόλον εις τον 

  μέγαν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως

  και οι αρχαίοι πόλεμοι περί αυτοκρατορίας δεν εκρίθησαν εις

  την Ανατολήν μακράν της Δύσεως; Αι διαφοραί μεταξύ Πομπηΐου 

  και Ιουλίου Καίσαρος δεν εκρίθησαν εν Ανατολή, καθώς και αι 

  μεταξύ της Δευτέρας Τριανδρίας;

           H Θεσσαλονίκη δεν φέρει εις Βιέννην, η οποία κατά τον

  Βίσμαρκ άγει εις Βερολίνον;. . . . . Είναι ευχάριστον και δηλω-

  τικόν νίκης το εξής : Ότι η Γερμανία έχασε την πρωτοβουλίαν 

  της μετατοπίσεως του Αγώνος εις Ανατολήν, και ότι η πρωτο-

  βουλία αυτή ευρίσκεται σήμερον εις τας χείρας των Συμμάχων....


 • May 12, 2018 21:46:26 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

  μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

  δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

  τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

  Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

  ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

  ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

  Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας. Αλλά ψιθυρίζε-

  ται και η ατοιμαζομένη άφιξις ρώσσων, άγγλων δε εξ Αιγύπτου.

  Και πολλά άγνωστα, ως είκος παραμένουν, αναφαινομένου μόνον 

  ότι το βαλκανικόν μέτωπον προώρισται να αποβή προσεχώς 

  πρώτης τάξεως, μέλλον να παίξη πρώτιστον ρόλον εις τον 

  μέγαν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως

  και οι αρχαίοι πόλεμοι περί αυτοκρατορίας δεν εκρίθησαν εις

  την Ανατολήν μακράν της Δύσεως; Αι διαφοραί μεταξύ Πομπηΐου 

  και Ιουλίου Καίσαρος δεν εκρίθησαν εν Ανατολή, καθώς και αι 

  μεταξύ της Δευτέρας Τριανδρίας;


 • May 12, 2018 21:45:31 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

  μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

  δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

  τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

  Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

  ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

  ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

  Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας. Αλλά ψιθυρίζε-

  ται και η ατοιμαζομένη άφιξις ρώσσων, άγγλων δε εξ Αιγύπτου.

  Και πολλά άγνωστα, ως είκος παραμένουν, αναφαινομένου μόνον 

  ότι το βαλκανικόν μέτωπον προώρισται να αποβή προσεχώς 

  πρώτης τάξεως, μέλλον να παίξη πρώτιστον ρόλον εις τον 

  μέγαν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως

  και οι αρχαίοι πόλεμοι περί αυτοκρατορίας δεν εκρίθησαν εις

  την Ανατολήν μακράν της Δύσεως; Αι διαφοραί μεταξύ Πομπηΐου 

  και Ιουλίου Καίσαρος 


 • May 12, 2018 21:40:55 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ-

  μνιτσα) με στάσιν επιθετικήν εις τα επίκαιρα εχθρικά στρατόπε-

  δα. Προς πρόληψιν επιθέσεως εκ των πλευρών, οι Σύμμαχοι ε-

  τείνουν το μέτωπόν τους δεξιά και αριστερά του Μπελές. Οι 

  Βούλγαροι ετοιμάζονται πυρετωδώς, προς άμυναν, εν γνώσει

  ότι αυτοί ιδία θα υποστώσι την εχθρικήν σύγκρουσιν. Εν τω με-

  ταξύ οι Σύμμαχοι ενισχύονται δια των καθ'εκάστην αφικνουμένων

  Σέρβων, οι οποίοι πλησιάζουν τας 100 χιλιάδας.


 • May 12, 2018 21:32:12 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-Στρώ


 • May 12, 2018 21:31:56 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των πλείστων των γερ-

  μανικών δυνάμεων περί ου εγκαίρως σας επληροφόρησα, η συγ-

  κέντρωσις των Συμμάχων εις ορισμένον τομέα (Γευγελή-


 • May 12, 2018 21:29:02 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


         Το μέρος της συνεντεύξεως του κ. Πάσσιτς περί του απιθάνου 

  της επιθέσεως των γερμανοβουλγάρων, και της αδυναμίας των 

  Βουλγάρων προς ανάληψιν αγώνος εστάλησαν εις την <<Τριμπούνα>>

  της Ρώμης.

         Χθες σας ετηλεγράφησα περί της μελετωμένης επιθέσεως 

  των Συμμάχων. Πλείσται όσαι ενδείξεις την καθιστώσιν πιθανήν 

  και σύντομον. Εν πρώτοις η αναχώρησις των 


 • May 12, 2018 21:24:44 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

  σχέσιν έχει προς το γενικόν συναίσθημα συμπαθείας, λυπηρόν

  μεμονωμένον επεισόδιον επισυμβάν προ τινος μεταξύ ενός έλ-

  ληνος αξιωματικού και δύο σέρβων.


 • May 12, 2018 21:14:41 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 


 • May 12, 2018 21:11:09 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 

 • May 12, 2018 21:10:54 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις αυται ου μόνον είναι ειλικεινείς άλλ'

  ανταποκρίνονται προς την αλήθειαν. Όντως η φιλοξενία, η συμ-

  πάθεια του κερκυραϊκού λαού προς τους Σέρβους, άφησεν ανεξί-

  τηλον εντύπωσιν εις τους ήρωας πρόσφυγας. Τα ίδια αισθήματα

  εξεδηλώθησαν ως εκδηλούνται εις Θεσσαλονίκην και ουδεμίαν 
 • May 12, 2018 21:07:17 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι

  και Έλληνες είναι συναδελφωμένοι. Ο Σερβικός λαός διαπνέεται

  πάντοτε υπό συμμαχικών και αδελφικών αισθημάτων προς την

  Ελλάδα.>>

           Χαίροντες ότι η ημετέρα εφημερίς έδωκεν αφορμήν εις

  τοιαύτας εκδηλώσεις εκ μέρους του σερβικού οργάνου, προσθέτο-

  τομεν ότι αι εκδηλώσεις 
 • May 12, 2018 21:01:55 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι
 • May 12, 2018 21:01:39 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν χαρακτήρα. Σέρβοι • May 12, 2018 21:01:23 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> συνέντευξιν

  γράφει: <<Η άρνησις της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως επιτρέ-

  ψη την μεταφοράν των Σέρβων σιδηροδρομικώς δεν σημαίνει ότι

  έπαυσαν υφιστάμεναι αι συμμαχικαί σχέσεις μεταξύ των δυο 

  χωρών, τουναντίον, αι υπηρεσίαι ας παρέσχον αι ελληνικαί αρ-

  χαί αφ'ης επάτησαμεν το ελληνικόν έδαφος και η φιλοξενία του

  ελληνικού λαού φέρουν καθαρώς συμμαχικόν • May 12, 2018 20:57:20 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.

                                 Αθήναι, 18 Μαΐου.

  Εξακολουθεί η εις την <<Εσπερίαν>> δοθείσα συνέντευξις

  υπό του Πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Πάσσιτς να γίνεται

  αντικείμενον σχολίων του ελληνικού και του σερβικού τύπου.

  Η συνέντευξις εκείνη, η οποία ανεγνώσθη απλήστως, επέδρασε

  και ως βάλσαμον καταπραϋντικόν εις τα εκατέρωθεν εξημμένα

  πνεύματα. Η σερβική <<Μεγάλη Σερβία>> εκδιδομένη εν Θεσ-

  σαλονίκη σχολιάζουσα την προς την <<Εσπερίαν>> • May 12, 2018 20:52:04 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ <<ΕΣΠΕΡΙΑΣ>> ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ-Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛ-

  ΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗ-

  ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΤΟ ΜΕΓΑ 

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ - Η ΕΛΛΑΣ ΗΝΩΘΗ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ-

                                   ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ.
 • May 12, 2018 20:48:29 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.


  ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

 • May 12, 2018 20:47:28 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.

 • May 12, 2018 20:47:16 Garyfallia Pappa

  338                                                                                Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                      20)2 Ιουνίου, 1916.


  Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά του εν Παρισίοις Ρώσσου Πρεσβευτού κ. Ισβόλσκυ επιθεωρούντες τον εν Γαλλία Ρωσσικόν στρατόν.
Description

Save description
 • 41.33||22.95||

  Μπελλές

 • 41.4378004||22.6427428||

  Στρώμνιτσα

 • 41.1451892||22.4997467||

  Γευγελή

 • 40.6400629||22.9444191||

  Θεσσαλονίκη

 • 37.9838096||23.7275388||

  Αθήνα

 • 26.820553||30.802498||

  Αιγύπτος

 • 51.5073509||-0.12775829999998223||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location Μπελλές
 • Additional document location Στρώμνιτσα
 • Additional document location Γευγελή
 • Additional document location Θεσσαλονίκη
 • Additional document location Αθήνα
 • Additional document location Αιγύπτος
Login and add location


ID
18712 / 212197
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Propaganda

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note