Το ημερολόγιο του θείου μου Ιωάννη Πυροβολάκη

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                                                                                                                                                                   (1)

Ιστορία Ιωάννου Γεωργίου Πυροβολάκη

  Είμαι κάτοικος του χωρίου Καμάριας της κοινότητας Ρο

δοβανίου Σελίνου χανίων Κρήτης.

  Εγεννήθην την 98ην Ιουνίου 1894 και ουχί 1895 που αναγράφη

ο κατάλογος ης κοινότητας ληξιαρχικώς.

  Το έτος 1912 κατετάγην το πρώτον ως εθελοντής, εις το επίλεκ

τον Σώμα του Αριστείδου Κριάρη, Αρχηγού εις Ήπειρον.

  Έλαβα μέρας και ηγωνίσθην γενναιότατα εις τας κάτωθι

μάχας:

   1) Την 9ην Νοεμβρίου 1912 εις την μάχην των τριών χανιών,

παρά το χωρίον χρυσοβίτσα της Ηπείρου, εις ήν μάχην φο

νεύσας Τούρκον Αλβανόν έλαβα το όπλον αυτού Μαουζερ.

2) Την 10ην Νοεμβρίου 1912 εις την μάχην Προφήτου Ηλία,

άνωθεν του Μετσόβου, και 3) εις τας δύο μάχας του Αρίσ

κου την 27ην και 28ην Νοεμβρίου 1912 και επέδειξα δια

γωγήν ΑΡΙΣΤΗΝ, ως αναφέρει το πιστοποιητικόν το οποίον

μου εχωρήγησεν ο Αρχηγός και το οποίον ευρίσκεται εις το

Αρχείον μου.

  Κατετάγην ως εθελοντής εις το 14ον Σύνταγμα Πεζικού χανίων

την 22-8-1915, πριν ηγηθή η κλάσις μου.

  Μετατέθην εις το 9ον Σύνταγμα Πεζικού την 13 1916 Σεπτεμβρίου

εις Ηράκλειον, εώς το κίνημα Βενιζέλου - Δαγκλή - Κουντουριώτη

- χατζή Κυργιάκου, εις το οποίον προσεχώρισα τοποθετούμε εις

τον Λόχον Γαρεφαλάκη Εμμανουήλ εις Αγιάν Βαρβάραν, πλησί

ον των μή προσχωρησάντων στρατιωτών και πολιτών.

Διατάσσομαι να ακολουθήσω τον Ανθ-γόν Φιωτάκην χρήστον, να

μεταβούμε εις Γέργερην, κύρικες εις τάς μή προσχωρισάντες,

να τον παραδώσωμεν έγγραφον εις τους Αρχηγούς των διά να κα

ταθέσουν τα όπλα και να μην υποστούν τας συνεπείας της αρ-

νήσεως των.

Transcription saved

                                                                                                                                                                                                   (1)

Ιστορία Ιωάννου Γεωργίου Πυροβολάκη

  Είμαι κάτοικος του χωρίου Καμάριας της κοινότητας Ρο

δοβανίου Σελίνου χανίων Κρήτης.

  Εγεννήθην την 98ην Ιουνίου 1894 και ουχί 1895 που αναγράφη

ο κατάλογος ης κοινότητας ληξιαρχικώς.

  Το έτος 1912 κατετάγην το πρώτον ως εθελοντής, εις το επίλεκ

τον Σώμα του Αριστείδου Κριάρη, Αρχηγού εις Ήπειρον.

  Έλαβα μέρας και ηγωνίσθην γενναιότατα εις τας κάτωθι

μάχας:

   1) Την 9ην Νοεμβρίου 1912 εις την μάχην των τριών χανιών,

παρά το χωρίον χρυσοβίτσα της Ηπείρου, εις ήν μάχην φο

νεύσας Τούρκον Αλβανόν έλαβα το όπλον αυτού Μαουζερ.

2) Την 10ην Νοεμβρίου 1912 εις την μάχην Προφήτου Ηλία,

άνωθεν του Μετσόβου, και 3) εις τας δύο μάχας του Αρίσ

κου την 27ην και 28ην Νοεμβρίου 1912 και επέδειξα δια

γωγήν ΑΡΙΣΤΗΝ, ως αναφέρει το πιστοποιητικόν το οποίον

μου εχωρήγησεν ο Αρχηγός και το οποίον ευρίσκεται εις το

Αρχείον μου.

  Κατετάγην ως εθελοντής εις το 14ον Σύνταγμα Πεζικού χανίων

την 22-8-1915, πριν ηγηθή η κλάσις μου.

  Μετατέθην εις το 9ον Σύνταγμα Πεζικού την 13 1916 Σεπτεμβρίου

εις Ηράκλειον, εώς το κίνημα Βενιζέλου - Δαγκλή - Κουντουριώτη

- χατζή Κυργιάκου, εις το οποίον προσεχώρισα τοποθετούμε εις

τον Λόχον Γαρεφαλάκη Εμμανουήλ εις Αγιάν Βαρβάραν, πλησί

ον των μή προσχωρησάντων στρατιωτών και πολιτών.

Διατάσσομαι να ακολουθήσω τον Ανθ-γόν Φιωτάκην χρήστον, να

μεταβούμε εις Γέργερην, κύρικες εις τάς μή προσχωρισάντες,

να τον παραδώσωμεν έγγραφον εις τους Αρχηγούς των διά να κα

ταθέσουν τα όπλα και να μην υποστούν τας συνεπείας της αρ-

νήσεως των.


Transcription history
 • March 3, 2017 16:35:50 Claire Tsakiris

                                                                                                                                                                                                     (1)

  Ιστορία Ιωάννου Γεωργίου Πυροβολάκη

    Είμαι κάτοικος του χωρίου Καμάριας της κοινότητας Ρο

  δοβανίου Σελίνου χανίων Κρήτης.

    Εγεννήθην την 98ην Ιουνίου 1894 και ουχί 1895 που αναγράφη

  ο κατάλογος ης κοινότητας ληξιαρχικώς.

    Το έτος 1912 κατετάγην το πρώτον ως εθελοντής, εις το επίλεκ

  τον Σώμα του Αριστείδου Κριάρη, Αρχηγού εις Ήπειρον.

    Έλαβα μέρας και ηγωνίσθην γενναιότατα εις τας κάτωθι

  μάχας:

     1) Την 9ην Νοεμβρίου 1912 εις την μάχην των τριών χανιών,

  παρά το χωρίον χρυσοβίτσα της Ηπείρου, εις ήν μάχην φο

  νεύσας Τούρκον Αλβανόν έλαβα το όπλον αυτού Μαουζερ.

  2) Την 10ην Νοεμβρίου 1912 εις την μάχην Προφήτου Ηλία,

  άνωθεν του Μετσόβου, και 3) εις τας δύο μάχας του Αρίσ

  κου την 27ην και 28ην Νοεμβρίου 1912 και επέδειξα δια

  γωγήν ΑΡΙΣΤΗΝ, ως αναφέρει το πιστοποιητικόν το οποίον

  μου εχωρήγησεν ο Αρχηγός και το οποίον ευρίσκεται εις το

  Αρχείον μου.

    Κατετάγην ως εθελοντής εις το 14ον Σύνταγμα Πεζικού χανίων

  την 22-8-1915, πριν ηγηθή η κλάσις μου.

    Μετατέθην εις το 9ον Σύνταγμα Πεζικού την 13 1916 Σεπτεμβρίου

  εις Ηράκλειον, εώς το κίνημα Βενιζέλου - Δαγκλή - Κουντουριώτη

  - χατζή Κυργιάκου, εις το οποίον προσεχώρισα τοποθετούμε εις

  τον Λόχον Γαρεφαλάκη Εμμανουήλ εις Αγιάν Βαρβάραν, πλησί

  ον των μή προσχωρησάντων στρατιωτών και πολιτών.

  Διατάσσομαι να ακολουθήσω τον Ανθ-γόν Φιωτάκην χρήστον, να

  μεταβούμε εις Γέργερην, κύρικες εις τάς μή προσχωρισάντες,

  να τον παραδώσωμεν έγγραφον εις τους Αρχηγούς των διά να κα

  ταθέσουν τα όπλα και να μην υποστούν τας συνεπείας της αρ-

  νήσεως των.


 • March 3, 2017 15:51:13 Claire Tsakiris

  Ιστορία Ιωάννου Γεωργίου Πυροβολάκη

    Είμαι κάτοικος του χωρίου Καμάριας της κοινότητας Ροδοβανίου Σελίνου Χανίων Κρήτης.

    Εγεννήθην την 8ην Ιουνίου 1894 και ουχί 1895 που αναγράφη ο κατάλογος ης κοινότητας ληξιαρχικώς.

    Το έτος 1912 κατετάγην το πρώτον ως εθελοντής, εις το επίλεκτον Σώμα του Αριστείδου Κριάρη, Αρχηγού εις Ήπειρον.

    Έλαβα μέρας και ηγωνίσθην γενναιότατα εις τας κάτωθι μάχας:

     1) Την 9ην Νοεμβρίου 1912 εις την μάχην των τριών χανιών, παρά το χωρίον χρυσοβίτσα της Ηπείρου, εις ήν μάχην φονεύσας Τούρκον Αλβανόν έλαβα το όπλον αυτού Μαουζερ.

  2) Την 10ην Νοεμβρίου 1912 εις την μάχην Προφήτου Ηλία, άνωθεν του Μετσόβου, και 3) εις τας δύο μάχας του Αρίσκου την 27ην και 28ην Νοεμβρίου 1912 και επέδειξα διαγωγήν ΑΡΙΣΤΗΝ, ως αναφέρει το πιστοποιητικόν το οποίον μου εχωρήγησεν ο Αρχηγός και το οποίον ευρίσκεται εις το Αρχείον μου.

    Κατετάγην ως εθελοντής εις το 14ον Σύνταγμα Πεζικού χανίων την 22-8-1915, πριν ηγηθή η κλάσις μου.

    Μετατέθην εις το 9ον Σύνταγμα Πεζικού την 13 Σεπτεμβρίου εις Ηράκλειον, εώς το κίνημα Βενιζέλου - Δαγκλή - Κουντουριώτη - χατζή Κυριάκου, εις το οποίον προσεχώρισα τοποθετούμε εις τον Λόχον Γαρεφαλάκη Εμμανουήλ εις Αγιάν Βαρβάραν, πλησίον των μή προσχωρησάντων στρατιωτών και πολιτών.

    Διατάσσομαι να ακολουθήσω τον Ανθ-γόν Χιωτάκην χρήστον, να μεταβούμε εις Γέργερην, κύρικες εις τάς μή προσχωρισάντες, να τον παραδώσωμεν έγγραφον εις τους Αρχηγούς των διά να καταθέσουν τα όπλα και να μην υποστούν τας συνεπείας της αρνήσεως των.


Description

Save description
 • 39.5155326||20.902976999999964||

 • 39.5155326||20.902976999999964||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location
Login and add location


ID
18606 / 211701
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note