Ημερολόγιο από το Γκέρλιτς

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

υλικόν Στρατού και Σκηνής εγκατελείφθη

εν τας αποθήκας. Πράγματι

περί το μεσονύκτιον ήρχισεν

η εκκίνησις. Περί το λυκαυγές

κατεκλίσθημεν (sic) εις Φιλίππους. Κατάκοπος

εκ της αϋπνίας και της

πείνης κατεκλίθημεν και περί

την μεσημβρίαν ηγήρθημεν προς

εκκίνησιν. Την 30η Αυγούστου και

περί ώραν 7 μ.μ. αφίχθημεν εις

Δράμαν.

Ήρχισεν εις Δράμας η αναχώρησις

των Σωμάτων κατά συρμούς.

Το Σύνταγμά μας είχε τον αριθμόν

4. Την 8η 7/βρίου ημέραν Πέμπτη

και ώραν 11.45 ανεχωρήσαμεν

εις Δράμας.

 ..δεξιά σελίδα. 

Σάββατον 10 7/βρίου ώραν 5ην πρωινή

Άφιξις εις Αδριανούπολιν. Μας

παρέθεσαν κρέας και πατάτας

εις εν μικρόν εστιατόριον του

Σταθμού. Μετά δύο ώρας ανεχωρήσαμεν

και το εσπέρας την 5.30'

εφθάσαμεν εις Φιλιππούπολιν.

Εδώ μας περιεποιήθησαν αρκετά

καλά. Εστιατόριον ευπρόσωπον,

και φαγητά καλώς παρεσκευασμένα.

Μετά μίαν ώραν ανεχωρήσαμεν

και την Κυριακήν 11 7/βρίου και

ώραν 6 π.μ. αφίχθημην εις Σόφιαν.

Μετρία περιποίησις. Αυθημερόν

και ώραν 6η μ.μ. αφίχθημεν

εις την Νύσσαν. Εδώ μας

παρεχώρησαν καλλιτέραν αμαξοστοιχίαν

Transcription saved

υλικόν Στρατού και Σκηνής εγκατελείφθη

εν τας αποθήκας. Πράγματι

περί το μεσονύκτιον ήρχισεν

η εκκίνησις. Περί το λυκαυγές

κατεκλίσθημεν (sic) εις Φιλίππους. Κατάκοπος

εκ της αϋπνίας και της

πείνης κατεκλίθημεν και περί

την μεσημβρίαν ηγήρθημεν προς

εκκίνησιν. Την 30η Αυγούστου και

περί ώραν 7 μ.μ. αφίχθημεν εις

Δράμαν.

Ήρχισεν εις Δράμας η αναχώρησις

των Σωμάτων κατά συρμούς.

Το Σύνταγμά μας είχε τον αριθμόν

4. Την 8η 7/βρίου ημέραν Πέμπτη

και ώραν 11.45 ανεχωρήσαμεν

εις Δράμας.

 ..δεξιά σελίδα. 

Σάββατον 10 7/βρίου ώραν 5ην πρωινή

Άφιξις εις Αδριανούπολιν. Μας

παρέθεσαν κρέας και πατάτας

εις εν μικρόν εστιατόριον του

Σταθμού. Μετά δύο ώρας ανεχωρήσαμεν

και το εσπέρας την 5.30'

εφθάσαμεν εις Φιλιππούπολιν.

Εδώ μας περιεποιήθησαν αρκετά

καλά. Εστιατόριον ευπρόσωπον,

και φαγητά καλώς παρεσκευασμένα.

Μετά μίαν ώραν ανεχωρήσαμεν

και την Κυριακήν 11 7/βρίου και

ώραν 6 π.μ. αφίχθημην εις Σόφιαν.

Μετρία περιποίησις. Αυθημερόν

και ώραν 6η μ.μ. αφίχθημεν

εις την Νύσσαν. Εδώ μας

παρεχώρησαν καλλιτέραν αμαξοστοιχίαν


Transcription history
 • May 15, 2018 13:37:15 Virginia Mavrika

  υλικόν Στρατού και Σκηνής εγκατελείφθη

  εν τας αποθήκας. Πράγματι

  περί το μεσονύκτιον ήρχισεν

  η εκκίνησις. Περί το λυκαυγές

  κατεκλίσθημεν (sic) εις Φιλίππους. Κατάκοπος

  εκ της αϋπνίας και της

  πείνης κατεκλίθημεν και περί

  την μεσημβρίαν ηγήρθημεν προς

  εκκίνησιν. Την 30η Αυγούστου και

  περί ώραν 7 μ.μ. αφίχθημεν εις

  Δράμαν.

  Ήρχισεν εις Δράμας η αναχώρησις

  των Σωμάτων κατά συρμούς.

  Το Σύνταγμά μας είχε τον αριθμόν

  4. Την 8η 7/βρίου ημέραν Πέμπτη

  και ώραν 11.45 ανεχωρήσαμεν

  εις Δράμας.

   ..δεξιά σελίδα. 

  Σάββατον 10 7/βρίου ώραν 5ην πρωινή

  Άφιξις εις Αδριανούπολιν. Μας

  παρέθεσαν κρέας και πατάτας

  εις εν μικρόν εστιατόριον του

  Σταθμού. Μετά δύο ώρας ανεχωρήσαμεν

  και το εσπέρας την 5.30'

  εφθάσαμεν εις Φιλιππούπολιν.

  Εδώ μας περιεποιήθησαν αρκετά

  καλά. Εστιατόριον ευπρόσωπον,

  και φαγητά καλώς παρεσκευασμένα.

  Μετά μίαν ώραν ανεχωρήσαμεν

  και την Κυριακήν 11 7/βρίου και

  ώραν 6 π.μ. αφίχθημην εις Σόφιαν.

  Μετρία περιποίησις. Αυθημερόν

  και ώραν 6η μ.μ. αφίχθημεν

  εις την Νύσσαν. Εδώ μας

  παρεχώρησαν καλλιτέραν αμαξοστοιχίαν


 • May 15, 2018 13:36:21 Virginia Mavrika

  υλικόν Στρατού και Σκηνής εγκατελείφθη

  εν τας αποθήκας. Πράγματι

  περί το μεσονύκτιον ήρχισεν

  η εκκίνησις. Περί το λυκαυγές

  κατεκλίσθημεν (sic) εις Φιλίππους. Κατάκοπος

  εκ της αϋπνίας και της

  πείνης κατεκλίθημεν και περί

  την μεσημβρίαν ηγήρθημεν προς

  εκκίνησιν. Την 30η Αυγούστου και

  περί ώραν 7 μ.μ. αφίχθημεν εις

  Δράμαν.

  Ήρχισεν εις Δράμας η αναχώρησις

  των Σωμάτων κατά συρμούς.

  Το Σύνταγμά μας είχε τον αριθμόν

  4. Την 8η 7/βρίου ημέραν Πέμπτη

  και ώραν 11.45 ανεχωρήσαμεν

  εις Δράμας.

   ..δεξιά σελίδα. 

  Σάββατον 10 7/βρίου ώραν 5ην πρωινή

  Άφιξις εις Αδριανούπολιν. Μας

  παρέθεσαν κρέας και πατάτας

  εις εν μικρόν εστιατόριον του

  Σταθμού. Μετά δύο ώρας ανεχωρήσαμεν

  και το εσπέρας την 5.30'

  εφθάσαμεν εις Φιλιππούπολιν.

  Εδώ μας περιεποιήθησαν αρκετά

  καλά. Εστιατόριον ευπρόσωπον,

  και φαγητά καλώς παρεσκευασμένα.

  Μετά μίαν ώραν ανεχωρήσαμεν

  και την Κυριακήν 11 7/βρίου και

  ώραν 6 π.μ. αφίχθημην εις Σόφιαν.


 • May 15, 2018 13:31:16 Virginia Mavrika

  υλικόν Στρατού και Σκηνής εγκατελείφθη

  εν τας αποθήκας. Πράγματι

  περί το μεσονύκτιον ήρχισεν

  η εκκίνησις. Περί το λυκαυγές

  κατεκλίσθημεν (sic) εις Φιλίππους. Κατάκοπος

  εκ της αϋπνίας και της

  πείνης κατεκλίθημεν και περί

  την μεσημβρίαν ηγήρθημεν προς

  εκκίνησιν. Την 30η Αυγούστου και

  περί ώραν 7 μ.μ. αφίχθημεν εις

  Δράμαν.


Description

Save description
 • 51.15062690000001||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

 • 41.02532076086986||24.33152265390629||

  Φίλιπποι

 • 41.155215093642774||24.14750165781254||

  Δράμα

 • 41.67017045318153||26.56998700937504||

  Αδριανούπολη

 • 42.1688263072118||24.75724286875004||

  Φιλιππούπολη (Пловдив)

 • 42.752384751618045||23.39493818125004||

  Σόφια (София)

 • 43.34648084708611||21.90079755625004||

  Νις (Niš)

 • 51.1506269||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

  ||1
Location(s)
 • Story location Γκέρλιτς
 • Document location Γκέρλιτς
 • Additional document location Φίλιπποι
 • Additional document location Δράμα
 • Additional document location Αδριανούπολη
 • Additional document location Φιλιππούπολη (Пловдив)
 • Additional document location Σόφια (София)
 • Additional document location Νις (Niš)


ID
17712 / 252201
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Αγγελική Χρονοπούλου
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Western Front

 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note