Ημερολόγιο από τα χαρακώματα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                                                   109

κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

                                                               ω

ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου α-

ναγιγνώσκω με ελληνικά γράμματα  ''χαίρε ότι υπάρ-

χεις βασιλέων καθέδρα.Βεβαίως δεν θα έδωσαν


Transcription saved

                                                                                   109

κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

                                                               ω

ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου α-

ναγιγνώσκω με ελληνικά γράμματα  ''χαίρε ότι υπάρ-

χεις βασιλέων καθέδρα.Βεβαίως δεν θα έδωσανTranscription history
 • May 15, 2018 12:27:22 Kalomoira Kousta

                                                                                     109

  κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

  βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

  δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

  σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

  κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

  χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

  σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

  χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

  εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

  ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

  επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

  τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

  την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

                                                                 ω

  ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου α-

  ναγιγνώσκω με ελληνικά γράμματα  ''χαίρε ότι υπάρ-

  χεις βασιλέων καθέδρα.Βεβαίως δεν θα έδωσαν


 • May 15, 2018 12:23:47 Kalomoira Kousta

                                                                                     109

  κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

  βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

  δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

  σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

  κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

  χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

  σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

  χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

  εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

  ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

  επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

  τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

  την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

                                                                 ω

  ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου α-

  ναγιγνώσκω με ελληνικά γράμματα  ''χαίρε ότι υπάρ-

  χεις βασιλέων καθέδρα.Βεβαίως δεν  ενέδωσαν   • May 11, 2018 21:22:58 Kalomoira Kousta

                                                                                     109

  κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

  βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

  δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

  σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

  κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

  χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

  σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

  χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

  εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

  ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

  επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

  τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

  την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

                                                                 ω

  ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου α-

  ναγιγνώσκω με ελληνικά γράμματα  ''χαίρε ότι υπάρ-

  χεις βασιλέων καθέδρα.Βεβαίως δεν  ενέδωσαν   • May 11, 2018 21:21:53 Kalomoira Kousta

                                                                                     109

  κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

  βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

  δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

  σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

  κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

  χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

  σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

  χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

  εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

  ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

  επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

  τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

  την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

                                                                 ω

  ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου α-

  ναγιγνώσκω με ελληνικά γράμματα  ''χαίρε ότι υπάρ-

  χεις βασιλέων καθέδρα.Βεβαίως δεν  ...  • May 11, 2018 21:17:06 Kalomoira Kousta

                                                                                     109

  κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

  βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

  δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

  σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

  κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

  χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

  σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

  χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

  εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

  ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

  επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

  τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

  την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

                                                                 ω

  ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου α-

  ναγιγνώσκω με ελληνικά γράμματα  ... 

   ... βασιλέων καθ'έδρα.Βεβαίως δεν  ...  • May 11, 2018 18:08:10 Kalomoira Kousta

                                                                                     109

  κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

  βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

  δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

  σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

  κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

  χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

  σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

  χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

  εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

  ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

  επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

  τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

  την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

  ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου α-

  ναγιγνώσκει με ελληνικά γράμματα  ... 

   ... βασιλέων καθ'έδρα.Βεβαίως δεν  ...  • May 11, 2018 18:05:27 Kalomoira Kousta

  κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

  βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

  δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

  σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

  κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

  χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

  σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

  χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

  εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

  ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

  επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

  τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

  την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

  ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου α-

  ναγιγνώσκει με ελληνικά γράμματα  ... 

   ... βασιλέων καθ'έδρα.Βεβαίως δεν  ...  • May 11, 2018 11:47:29 Kalomoira Kousta

  κά, αλλά δια αλλά δια του πυρός ηναγκάσθησαν να εκ-

  βουλγαρισθώσι.Την ελληνικότητα των άνω χωρίων απο-

  δεικνύουσι και αι Ελληνικαί εκκλησίαι αι οποίαι έχουν

  σχήμα Βυζαντινόν, επί των εικόνων δε φέρουσιν Ελληνι-

  κά γράμματα.Εις την εκκλησίαν του άνω Θοδωράκη υπάρ-

  χει και τειχογραφία Ελληνος με την εθνικήν ενδυμα-

  σίαν, φέροντος και σπάθην.Εις τον ναόν του ετέρου

  χωρίου υπάρχει μαρμάρινος πλάξ εις την οποίαν είναι

  εγεγραμμένα τα ονόματα των κτητόρων του ναού 

  ως και των συνδρομητών και του Αρχιερατούντος 

  επισκόπου.Ελληνιστί.Εισερχόμεν Οπου και ανοίξης

  τους οφθαλμούς εντός του ναού, τα πάντα μαρτυρούσι

  την Ελληνικότητά του.Πάσαι αι εικόνες έχουσι Βυ-

  ζαντινά χρώματα.Εις την εικόνα της Θεοτόκου Description

Save description
 • 41.15752||23.0092045||

  Ανω Θοδωράκη

 • 41.1446796||23.0064417||

  Κάτω Θοδωράκη

Location(s)
 • Document location Ανω Θοδωράκη
 • Additional document location Κάτω Θοδωράκη


ID
17704 / 252393
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Βασιλικής Παπαϊωάννου & Ευάγγελου Μανώλακα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans

 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note