Ημερολόγιο από τα χαρακώματα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

32


εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, αναγκασθείσα

κατόπιν να προμυθευθή εκ

της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

οδού Στρωμνίτσης- Πετσόβου οπότε

ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

η μεταφορά πυρομαχηκών. Δεν το επέτυχον

όμως διότι είχον να παλαίσωσιν

κατά των ευζώνων, διά τους οποίους

έλεγον οι Βούλγαροι αξιωματικοί προς

τους στρατιώτας των, ότι οι εύζωνοι ήσαν

κατάδικοι των οποίων εδώθη αμνηστία.

Αφ' ου ετελείωσαν πλέον αι συνδιαλέξεις

μετά των φίλων μας, έπρεπεν

να εύρωμεν άρτον διά να φάγωμεν, διότι


Transcription saved

32


εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, αναγκασθείσα

κατόπιν να προμυθευθή εκ

της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

οδού Στρωμνίτσης- Πετσόβου οπότε

ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

η μεταφορά πυρομαχηκών. Δεν το επέτυχον

όμως διότι είχον να παλαίσωσιν

κατά των ευζώνων, διά τους οποίους

έλεγον οι Βούλγαροι αξιωματικοί προς

τους στρατιώτας των, ότι οι εύζωνοι ήσαν

κατάδικοι των οποίων εδώθη αμνηστία.

Αφ' ου ετελείωσαν πλέον αι συνδιαλέξεις

μετά των φίλων μας, έπρεπεν

να εύρωμεν άρτον διά να φάγωμεν, διότιTranscription history
 • May 17, 2018 03:14:57 Ioanna Andria

  32


  εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, αναγκασθείσα

  κατόπιν να προμυθευθή εκ

  της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

  των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

  Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

  οδού Στρωμνίτσης- Πετσόβου οπότε

  ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

  τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

  η μεταφορά πυρομαχηκών. Δεν το επέτυχον

  όμως διότι είχον να παλαίσωσιν

  κατά των ευζώνων, διά τους οποίους

  έλεγον οι Βούλγαροι αξιωματικοί προς

  τους στρατιώτας των, ότι οι εύζωνοι ήσαν

  κατάδικοι των οποίων εδώθη αμνηστία.

  Αφ' ου ετελείωσαν πλέον αι συνδιαλέξεις

  μετά των φίλων μας, έπρεπεν

  να εύρωμεν άρτον διά να φάγωμεν, διότι


 • May 15, 2018 20:08:47 Ioanna Andria

  32


  εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, αναγκασθείσα

  κατόπιν να προμυθευθή εκ

  της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

  των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

  Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

  οδού Στρωμνίτσης- Πετσόβου οπότε

  ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

  τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

  η μεταφορά πυρομαχηκών. Δεν το επέτυχον

  όμως διότι είχον να παλαίσωσιν

  κατά των ευζώνων, διά τους οποίους

  έλεγον οι Βούλγαροι αξιωματικοί προς

  τους στρατιώτας των, ότι οι ευζωνοι ήσαν

  κατάδικοι των οποίων εδώθη αμνηστία.

  Αφ' ου ετελείωσαν πλέον αι συνδιαλέξεις

  μετά των φίλων μας, έπρεπεν

  να εύρωμεν άρτον διά να φάγωμεν, διότι • May 15, 2018 20:07:54 Ioanna Andria

  32


  εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, αναγκασθείσα

  κατόπιν να προμυθευθή εκ

  της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

  των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

  Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

  οδού Στρωμνίτσης- Πετσόβου οπότε

  ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

  τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

  η μεταφορά πυρομαχηκών. Δεν το επέτυχον

  όμως διότι είχον να παλαίσωσιν

  κατά των ευζώνων, διά τους οποίους

  έλεγον οι Βούλγαροι αξιωματικοί προς

  τους στρατιώτας των, ότι οι ευζωνοι ήσαν

  κατάδικοι των οποίων εδώθη αμνηστία.

  Αφ' ου ετελείωσαν πλέον αι συνδιαλέξεις

  μετά των φίλων μας, έπρεπεν

  να εύρωμεν άρτον διά να φάγωμεν, δι- • May 15, 2018 14:04:41 D Valatsou

  32

  εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, ανα-

  γκασθείσα κατόπιν να προμυθευθή εκ

  της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

  των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

  Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

  οδού Στρωμνίτσης- Πετσόβου οπότε

  ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

  τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

  η μεταφορά πυρομαχηκών. Δεν το ε-

  πέτυχον όμως διότι είχον να παλαίσω-

  σιν κατά των ευζώνων, διά τους οποίους

  έλεγον οι Βούλγαροι αξιωματικοί προς

  τους στρατιώτας των, ότι οι ευζωνοι ήσαν

  κατάδικοι των οποίων εδώθη αμνηστί-

  α. Αφ' ου ετελείωσαν πλέον αι συνδια-

  λέξεις μετά των φίλων μας, έπρεπεν

  να εύρωμεν άρτον διά να φάγωμεν, δι- • May 11, 2018 22:29:21 Ioanna Andria

  32


  εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, αναγκασθείσα

  κατόπιν να προμυθευθή εκ

  της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

  των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

  Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

  οδού Στρωμνίτσης-   Πετσόβου οπότε

  ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

  τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

  η μεταφορά πυρομαχηκών. Δεν το επέτυχον

  όμως διότι είχον να παλαίσωσιν

  κατά των ευζώνων, διά τους οποίους

  έλεγον οι Βούλγαροι αξιωματικοί προς

  τους στρατιώτας των, ότι οι ευζωνοι ήσαν

  κατάδικοι των οποίων εδώθη αμνηστία.

  Αφ' ου ετελείωσαν πλέον αι συνδιαλέξεις

  μετά των φίλων μας, έπρεπεν

  να εύρωμεν άρτον διά να φάγωμεν, διότι • May 11, 2018 18:49:05 Ioanna Andria

  32


  εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, αναγκασθείσα

  κατόπιν να προμυθευθή εκ

  της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

  των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

  Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

  οδού Στρωμνίτσης-  ... Πετσόβου οπότε

  ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

  τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

  η μεταφορά πυρομαχηκών. Δεν το επέτυχον

  όμως διότι είχον να παλαίσωσιν

  κατά των ευζώνων, διά τους οποίους

  έλεγον οι Βούλγαροι αξιωματικοί προς

  τους στρατιώτας των, ότι οι ευζωνοι ήσαν

  κατάδικοι των οποίων εδώθη αμνηστία.

  Αφ' ου ετελείωσαν πλέον αι συνδιαλέξεις

  μετά των φίλων μας, έπρεπεν

  να εύρωμεν άρτον διά να φάγωμεν, διότι • May 11, 2018 18:35:05 Ioanna Andria

  32


  εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, αναγκασθείσα

  κατόπιν να προμυθευθή εκ

  της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

  των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

  Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

  οδού Στρωμνίτσης-  ... Πετσόβου οπότε

  ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

  τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

  η μεταφορά πυρομαχηκών. Δεν το επέτυχον

  όμως διότι είχον να παλαίσωσιν

  κατά των ευζώνων, διά τους οποίους

  έλεγον οι Βούλγαροι αξιωματικοί προς

  τους στρατιώτας των, ότι οι ευζωνοι ήσαν

  κατάδικοι των οποίων εδώθη αμνηστία.

  Αφ' ου ετελείωσαν πλέον αι συνδιαλέξεις

  μετά των φίλων μας, έπρεπεν

  να εύρωμεν άρτον διά να φάγωμεν, δι


 • May 11, 2018 18:22:21 Ioanna Andria

  32


  εστερείτο πυρομαχηκών και τροφών, αναγκασθείσα

  κατόπιν να προμυθευθή εκ

  της τετάρτης μεραρχίας. Σχέδιον δε

  των Βουλγάρων ήτο να καταλάβωσι το

  Πέτσοβον, ούτω δε γίνωσιν κύριοι της

  οδού Στρωμνίτσης- Πετσόβου οπότε

  ήτο προβληματική η τροφοδωσία της

  τρίτης και δεκάτης μεραρχίας, ως και

  η μεταφορά πυρομαχηκών.


Description

Save description
 • 41.445671682088474||22.665604472873383||

  Στρώμνιτσα

 • 41.76806237724329||22.87308759531254||

  Πέτσοβο

Location(s)
 • Document location Στρώμνιτσα
 • Additional document location Πέτσοβο


ID
17704 / 252318
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Βασιλικής Παπαϊωάννου & Ευάγγελου Μανώλακα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans

 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note

 1. Είναι πιθανό να γίνεται αναφορά σε μάχες που πλαισίωναν το Μακεδονικό Μέτωπο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.